Hoppa till innehåll

Nybyggnad av enbostadshus

När du vill bygga nytt på din fastighet krävs det att du ansöker om bygglov. Förutsättningarna för vilken typ av hus du får lov att bygga är olika beroende på var i kommunen du befinner dig.

Självservice

Hur får jag bygga?

Om din tomt omfattas av en detaljplan så reglerar den bland annat hur många kvadratmeter du får bygga, byggnadshöjd, antal våningar och avstånd till tomtgräns. Det innebär att grannkvarteret kan ha andra bestämmelser än vad du har. I tätorterna är det detaljplaner som styr vad som får byggas medan det i vissa byar kan finnas områdesbestämmelser.

Om inte din tomt omfattas av någon detaljplan eller områdesbestämmelse kommer en lämplighetsbedömning av din tänkta byggnad att göras utifrån de förhållanden som råder för den aktuella tomten och omgivning.
Oavsett om fastigheten ligger utanför eller inom planlagt område ska byggnaden anpassas till omgivningen och förutsättningarna på platsen.

Ett nytt bostadshus kräver alltid bygglov, oavsett om det ska uppföras på landsbygden eller inom detaljplanerat område. När du ansöker om bygglov för nybyggnad, görs en prövning mot den detaljplan och de områdesbestämmelser som gäller för din fastighet, för att se om det går att bevilja bygglov. Om din fastighet ligger utanför planlagt område kan du ansöka om ett förhandsbesked.

Du kan läsa mer om detaljplaner och förhandsbesked på länkarna nedan.

Detaljplaner och områdesbestämmelser - vellinge.se

Förhandsbesked - vellinge.se

Handlingar du behöver vid ansökan

Nybyggnadskarta i skala 1:500

Nybyggnadskarta - vellinge.se

Fasadritningar i skala 1:100

Planritning i skala 1:100

Markplaneringsritning i skala 1:500

Exempelritning (PDF-dokument, 437 kB)

Sektionsritning i skala 1:100

Vid nybyggnad av bostadshus behöver du anlita en certifierad kontrollansvarig. När du ansöker om bygglov ska du även anmäla den kontrollansvarige som du ska anlita. På Boverkets hemsida kan du hitta en lista över vilka kontrollansvariga som har ett giltigt certifikat. Läs mer på Boverkets hemsida nedan.

Hitta certifierade - boverket.se

Vad händer efter bygglovsbeslutet?

Efter att bygglov beviljats krävs det ett startbesked innan bygget får påbörjas. Du behöver ha ett tekniskt samråd. Du kan läsa mer om hur det går till och vad som kommer att krävas av dig under genomförandet av byggnationen.

Bygglov - Genomföra - vellinge.se

Senast uppdaterad:
27 januari 2023 14:03