Hoppa till innehåll

Skorsten och eldstad

Vid nyinstallation eller ändring av din befintliga eldstad, öppna spis, kamin, kakelugn och/eller skorsten krävs det att du gör en anmälan till kommunen. Detta gäller för alla typer av byggnader. När du ska bygga en utvändig rökkanal/skorsten kan det dessutom krävas bygglov.

Självservice

Installera eller ändra en eldstad

Till eldstad eller rumsvärmare räknas braskaminer, pelletseldade, kaminer, kökspannor, köksspisar och insatser. Vid uppförande av en eldstad i nya byggnader finns det krav på utsläpp och verkningsgrad.

När behöver jag göra en anmälan?

Du behöver göra en anmälan:

 • Vid installation av en ny eldstad eller rökkanal (skorsten).
 • När du ska byta ut en befintlig eldstad.
 • När du byter till annat bränsleslag som innebär förändringar av rökgastemperaturen.
När behöver jag söka bygglov?

Det krävs bygglov för att montera en ny utvändig skorsten inom tättbebyggt område, då det räknas som en väsentlig fasadändring. Om skorstenen monteras närmre grannfastigheten är 4,5 meter ska grannen ge sitt skriftliga tillstånd genom att signera med namnförtydligande på framsidan av bygglovsritningarna.

Handläggningstiden påbörjas när anmälan är komplett och är 2-4 veckor. Om du söker bygglov för en utvändig skorsten är handläggningstiden 8-10 veckor.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

Med din anmälan ska följande handlingar bifogas:

 • Planritningar i skala 1:100 som redovisar tydligt eldstadens placering. Rökkanalens placering ska redovisas i de våningsplan som berörs.
 • Fasadritningar i skala 1:100 som redovisar tydligt skorstenens placering
 • Specifikation på eldstad och rökkanal med produktblad eller liknande
 • Förslag till kontrollplan
Så går det till att installera en eldstad

Så går det till när du ska installera en eldstad

 1. Välj typ av kamin eller panna.
 2. Kontakta sotaren för att rådgöra om befintlig skorsten kan användas och bestäm höjden, placering av rensningsluckor och ev. stege mm. på den nya skorstenen.
 3. Ta fram ritningar och handlingar enligt Checklista för anmälan - Eldstad
 4. Gör din anmälan på vår självservice och bifoga underlagen
 5. Du får ett mottagningsbevis som svar på att din anmälan har inkommit.
 6. Om din anmälan inte är komplett kan du behöva komplettera den. Du får, i så fall, ett brev om vad som saknas för att din anmälan ska bli komplett.
 7. Handläggning av ditt ärende startar.
 8. Om du lämnat in förslag på kontrollplan med din anmälan kan du få startbesked i samband med beslutet.
 9. Med startbeskedet får du den fastställda kontrollplanen i retur.
 10. Beställ installationen.
 11. Fyll i kontrollplanen efterhand som arbetet går framåt och kontroller utförs.
 12. Efter avslutat installation ska anläggningen besiktigas och täthetsprovas av sakkunnig.
 13. Skicka in undertecknad och ifylld kontrollplan samt intyg på täthetsprovning.
 14. Slutbesked utfärdas.
 15. Nu får du börja elda!
Kontrollplan för eldstad

För att få starbesked behöver du uppföra ett förslag till enkel kontrollplan och bifoga den till din anmälan.

Kontrollplanen ska underinstallationen fyllas i och förslaget bör innehålla minst:

 • Uppgifter om fastigheten
 • Uppgifter om ansvarig och utförare av installationen.
 • När startbesked har lämnats
 • Avstånd till brännbara byggnadsdelar
 • Skorstenshöjd
 • Eldstadsplan
 • Tillträdesanordningar på tak
 • Täthetsprovning, intyg lämnas med kontrollplanen
 • Överensstämmer med anmälan
 • Slutanmälan/begäran om slutbesked
Senast uppdaterad:
17 januari 2023 11:51