Hoppa till innehåll

Tillbyggnad

Med en tillbyggnad menas att en befintlig byggnads volym ökar. Det kan vara exempelvis en ny bostadsdel. För att göra tillbyggnad på ditt hus krävs oftast bygglov.

Självservice

Hur får jag bygga till mitt hus?

När du ansöker om bygglov för en tillbyggnad, görs en prövning mot den detaljplan och de områdesbestämmelser som gäller för din fastighet, för att se om det går att bevilja bygglov. Detaljplanen reglerar bland annat hur mycket du får bygga på din tomt.
Utanför detaljplanerat område finns inte fasta bestämmelser om hur du får bygga till ditt hus. Kommunen prövar från fall till fall om det är lämpligt att bygga på platsen. Om ditt hus ligger utanför område med detaljplan är det en god idé att kontakta kommunen för att diskutera dina planer innan du ansöker om en tillbyggnad. Läs mer om detaljplaner och fastigheter utanför detaljplan på länkarna nedan.

Detaljplaner och områdesbestämmelser - vellinge.se Utanför detaljplanelagt område - vellinge.se


En mindre tillbyggnad på max 15 kvadratmeter kan uppföras som så kallad Attefallstillbyggnad. I så fall så krävs det att du gör en anmälan. Läs mer om attefallstillbyggnad på länken nedan.

Attefall - vellinge.se

Handlingar du behöver vid ansökan

Situationsplan i skala 1:500 (nybyggnadskarta i vissa fall)

Fasadritning i skala 1:100

Planritning i skala 1:100

Sektionsritning i skala 1:100

Anmälan om kontrollansvarig

Hitta certifierade - boverket.se

Senast uppdaterad:
20 maj 2019 14:00