Hoppa till innehåll

Bygglov - Genomföra

När du väl fått bygglov behöver du ett startbesked för att få börja bygga. Beroende på hur omfattande ditt bygge är krävs det olika handlingar och uppföljning under byggtiden. Nedan finner du information om hur genomförandet går till.

Självservice

Genomförandeprocessen

När du fått bygglov behöver du ett startbesked för att få börja bygga och för att få ta byggnationen i bruk behöver du få ett slutbesked. De steg som kan komma att krävas mellan startbesked och slutbesked skiljer sig åt beroende på omfattningen av ditt bygge. Under genomförandet är kommunens uppgift att se till att byggnationen uppfyller gällande byggnormer.

Beslutet ska vinna laga kraft

När du fått beslut om lov meddelar vi beslutet i Post- och Inrikestidningar samt skickar ett brev för kännedom till alla rågrannar om att ett lov har beviljats. Inom fyra veckor från när beslutet har publicerats i post- och inrikes tidningar är det möjligt att överklaga lovet. Även om du har fått ett startbesked får du inte påbörja byggnationen förrän dessa fyra veckor har gått.

Post- och Inrikestidningar - bolagsverket.se

Efter fyra veckor och beslutet inte har överklagats har det vunnit laga kraft.
Laga kraft innebär att beslutet inte går att överklaga längre. Se information för varje steg på boxarna nedan.

1.

När du får beslut om lov skickas även information om vilka handlingar du behöver redovisa för att få startbesked. Vilka handlingar som du ska redovisa beror på ditt byggprojekt. De vanligaste underlagen är:

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning av de kontroller som du som byggherre behöver göra för att vara säker på att alla krav och regler är uppfyllda. Kontrollplanen är oftast utformad som en checklista. Kontrollplan krävs för alla byggnationer.

Konstruktionsritningar

En konstruktionsritning är en ritning som visar hur huset ska konstrueras med avseende på väggar, tak, bärande konstruktioner, materialval och annat som är av vikt för byggnationen.

VA-ritningar

VA-ritningar är ritningar över vatten och avlopp. Om din åtgärd innefattar nyinstallationer av vatten och avlopp krävs ritningar där vatten och avlopp framgår.

VVS-ritningar

VVS-ritningar är ritningar över värme och/eller sanitet. Om åtgärden innefattar nyinstallation av värme och/eller sanitet krävs ritningar där detta framgår.

2.

Tekniskt samråd är ett möte där du tillsammans med en handläggare och din kontrollansvarige går igenom ditt byggprojekt och fastställer kontrollplan och de andra underlagen som efterfrågats.
Under samrådet går man igenom byggnationen. Då diskuteras de saker som är av vikt för just ditt bygge.
Handläggaren informerar om vilka tillstånd från andra myndigheter som kan behövas och för protokoll från mötet. Boka tid för tekniskt samråd via e-tjänsten nedan.

Bygglov - boka tekniskt samråd (e-tjänst)

3.

Du behöver alltid ett startbesked innan du får börja bygga. Om du börjar bygga innan du fått startbesked kan du få byggsanktionsavgifter som påföljd.
För enklare byggnationer kan du få startbesked utan att först ha haft ett tekniskt samråd med en handläggare. För att få startbesked med bygglovsbeslutet behöver du lämna in en kontrollplan redan när du ansöker om lov eller anmäler en åtgärd.

4.

När du fått startbesked får du starta byggnationen. Under byggtiden kan du få råd och stöd gällande din byggnation av oss på kommunen. Om du, under byggnationen, behöver ändra eller förtydliga något så ska du kontakta din handläggare och diskutera detta. Att ändra ett givet lov kräver nästan utan undantag att ett nytt lov måste göras. Avvikelser från det som getts lov för eller avtalats på det tekniska samrådet kan leda till att slutbesked inte kan ges.

5.

Utsättning utförs av kommunens mätningsingenjörer eller av person med mätningsteknisk kvalifikation godkänd av kommunens mätningsavdelning.
Innan utsättning ska berörd plats på fastigheten (byggplatsen) vara ren från träd, buskar, stubbar, stora stenar, byggnader som ska rivas, staket m m.
Fastigheter med stora nivåskillnader bör grovschaktas före utsättning. För att veta var grovschaktningen ska ske kan det ibland vara lämpligt att låta utföra en grovutsättning. I grovutsakningen markeras byggnadens hörn med träpinnar med cirka fem centimeters noggrannhet.
Vid finutsättning ska det finnas profilvike tillhandahållet av byggherre eller byggare till varje hörn på den blivande byggnaden. Normalt behövs det tre stycken stolpar/hushörn som bör vara spetsiga i ena ändan och två stycken profilbrädor. Stolparnas dimension bör vara 45x70 eller 45x45 och profilbrädornas dimension bör minst vara 22x95. Längden på stolparna bör vara 1,3-1,5 m och profilbrädorna 1,5-2,0 m, men det kan variera beroende på marknivå och övriga förhållanden.
Vid utsättningen ska byggherren eller person som företräder byggherren vara med och slå ner profilstolparna samt bekräfta att måttsättningen överensstämmer med i lov godkänd situationsplan.

Mätuppdrag - beställning (e-tjänst)

Att tänka på vid utsättning och lägeskontroll (PDF-dokument, 160 kB)

6.

Lägeskontrollen utförs av kommunens mätningsingenjörer eller av person med mätningsteknisk kvalifikation godkänd av kommunens mätningsavdelning.
Lägeskontrollen syftar till att kontrollera att nybyggnaden eller tillbyggnaden är placerad på den plats och med den höjd som anges i bygglovet/startbeskedet.
Lägeskontroll ska ske vid fasadytterliv enligt mått angivna på planritning och situationsplan. Nivå färdigt golv ska anges i höjdsystem RH2000.
Lägeskontrollen kan även göras på färdig grund eller färdig betongplatta. I detta fall ska hänsyn tas till hur mycket väggarna bygger utanför och läggas till så att redovisat mått blir fasadytterliv.

Intyg om utförd lägeskontroll ska lämnas in till bygglovsenheten.
Digitala filer (dwg alternativt PXY) över inmätta koordinater skickas till mätningsenheten.
Beställning av utsättning och/eller lägeskontroll görs enklast via e-mail till kommunens mätningsingenjörer patrik.bjornsson@vellinge.se eller jerker.lundstrom@vellinge.se eller telefon 040-425139 eller 040-425131.
Meddela fastighetsbeteckning, typ av uppdrag och önskat datum.
Av lovbeslutet framgår det vilken eller vilka mätningskontroller som ska uppfyllas.

Är du konsult och ska göra mätningsjobb i kommunen kan du beställa stompunkter av oss.
Vi använder följande referenssystem:
Ref system i plan: SWEREF 99 13 30
Ref system i höjd: RH 2000
Höjdsystem i Vellinge kommun (PDF-dokument, 190 kB)

7.

Ett arbetsplatsbesök innebär att handläggaren i ärendet kontrollerar på plats om bygget eller projektet följer kontrollplanen och det givna bygglovet.
Ett arbetsplatsbesök ska alltid göras om startbeskedet avser ett stort eller komplicerat byggprojekt eller om byggnadsnämnden och byggherren vid det tekniska samrådet har kommit överens om ett arbetsplatsbesök.

Bygglov - boka arbetsplatsbesök (e-tjänst)

8.

När ditt bygge närmar sig sitt slut är det dags för slutsamråd. På slutsamrådet ska du som byggherre, din kontrollansvarige och eventuellt andra som har med bygget att göra, närvara.
Under mötet går man bland annat igenom utlåtanden som den kontrollansvarige gjort och ser efter så att kontrollplanen har följts. Detta möte ligger sedan till grund för att du ska få ditt slutbesked. Slutsamrådet sker oftast på byggplatsen och där handläggaren gör en okulär bedömning om byggnationen har utförts enligt överenskommelse och bestämmelser.

Bygglov - boka slutsamråd (e-tjänst)

9.

När du visat att alla krav för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och eventuella kompletterande villkor är uppfyllda så kan ett slutbesked utfärdas till dig. När du fått slutbesked får du ta din byggnad i bruk och börja använda den. Om du tar byggnationen i bruk innan du fått slutbesked kan detta leda till att du får en byggsanktionsavgift.
Om vi bedömer att det finns brister som inte är försumbara och som behöver åtgärdas eller att en kontroll behöver göras senare så får ett så kallat interimistiskt slutbesked meddelas. I det beskedet beskriver vi i vilken omfattning du får använda byggnaden. När åtgärderna har genomförts kan du få ditt slutbesked.

Plan- och bygglovstaxa för Miljö- och byggnadsnämnden (PDF-dokument, 491 kB)

Senast uppdaterad:
23 februari 2023 11:49