Hoppa till innehåll

Solceller

Att montera solcellspaneler och solfångare på byggnader kan kräva bygglov men det finns undantag som du kan läsa om här.

Självservice

Utanför detaljplanelagt område eller område med områdesbestämmelser

Utanför detaljplan och områdesbestämmelser krävs det aldrig bygglov för solfångare och solcellspaneler på byggnader.

Inom detaljplanelagt område eller område med områdesbestämmelser

Solfångare eller solcellspaneler som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial som medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas är i vissa fall bygglovsbefriade. Undantaget från krav på bygglov gäller både en- och tvåbostadshus och andra typer av byggnader. Följande kriterier ska vara uppfyllda för att sådana solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

  • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • de ska följa byggnadens form
  • de ska inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla (se lista nedan)
  • de ska inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret (se lista nedan)
  • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Utpekade områden där bygglovbefrielsen för solcellspaneler och solfångar inte gäller är:

Bygglov och riksintressen - vellinge.se

Det kan krävas anmälan för att uppföra solceller:

Även om en solfångare eller en solcellspanel inte kräver bygglov kan den kräva anmälan. Det kan exempelvis vara om solenergianläggningen berör byggnadens bärande konstruktion eller väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden. En bedömning måste göras i varje enskilt fall. Läs mer på Boverkets hemsida och se solcellskarta nedan.

Solfångare och solcellspaneler - boverket.se

Solpotentialkarta - vellinge.se

Policy för solceller (PDF-dokument, 452 kB)

Räddningstjänstens råd och anvisning för solcellsanläggningar och batterilagersystem (PDF-dokument, 262 kB)

Checklista inför ansökan - Solceller
  • Situationsplan i skala 1:500 som visar placering med mått utsatta
  • Produktblad som visa utformning och utseende på solpanelerna
  • Fasadritning på berörda fasader där solpanelerna är inritade.
  • Förslag till kontrollplan - ibland har vi möjlighet att bevilja startbesked i samband med bygglovsbeslutet och då krävs att du redan vid ansökan lämnat in en kontrollplan.
Senast uppdaterad:
26 januari 2023 14:27