Hoppa till innehåll

Gäststuga

Inom detaljplanerat område och inom sammanhållen bebyggelse krävs oftast bygglov för att uppföra en gäststuga. Bestämmelser om gäststugans storlek, placering och utformning kan skilja sig åt i olika områden.

Självservice

En gäststuga räknas som en komplementbyggnad. Det betyder att den är fristående från bostadshuset på fastigheten och underordnar sig densamma.

Vad gäller i det område där min fastighet ligger?

Om din fastighet ligger i ett område där det finns detaljplan och områdesbestämmelser så kan det finnas specifika regler för hur du får uppföra en gäststuga. I vissa områden saknas särskilda bestämmelser för just gäststugor och i dessa fall gäller följande:

 • Stugan får vara max 30 kvm
 • Byggnaden ska inrymmas inom byggrätten.
 • Avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter.
 • Byggnadshöjden får inte överskrida 3 meter.
 • Stugan får endast vara en våning.
 • Taket får maximalt ha 30º (graders) taklutning.
 • Den invändiga takhöjden på vinden får maximalt vara 1,5 meter

Utanför planlagt område och sammanhållen bebyggelse behövs ibland inget bygglov för komplementbyggnader. Läs mer om fastigheter utanför detaljplan på länken nedan.

Utanför detaljplanelagt område - vellinge.se

Gäststuga som attefallshus

En gäststuga kan även uppföras som ett attefallshus om byggnaden är högst 30 kvadratmeter. Om du vill uppföra en gäststuga som attefallshus ska du lämna in en anmälan om attefallsåtgärd. Läs mer om attefallshus på länken nedan.

Attefall - vellinge.se

Checklista inför bygglovsansökan - gäststuga

Förenklad nybyggnadskarta i skala 1:500

 • Nybyggnaden ska ritas in och måttsättas
 • Mått till tomtgräns ska redovisas
 • Färdig golvhöjd ska redovisas

Fasadritningar i skala 1:100

 • Samtliga fasader ska visas rakt framifrån. Ange väderstreck för varje fasad.
 • Ange material och färgsättning på husets fasad, tak, fönster

Planritning i skala 1:100

 • Markera dörrar och fönster
 • Markera vad ytorna ska användas till
 • Ange yttermått på byggnationen

Sektionsritning i skala 1:100

 • Ritningen ska visa huset i genomskärning och höjden ska vara inritad
 • Det ska framgå på planritningen var sektionen är tagen

Trädfällning

 • I vissa områden krävs marklov för trädfällning, därför behöver du ange om några träd behöver fällas i samband med byggnationen. Markera träden på situationsplanen och bifoga foto på dem.

Anmälan om kontrollansvarig

Kan krävas i vissa fall.

Förslag till kontrollplan

Senast uppdaterad:
31 augusti 2020 15:55