Bygglov - Planera

När du planerar ditt bygge finns det många saker du behöver tänka på. Det kan vara hur mycket du får bygga på din tomt och vilka krav på utformning som gäller för din fastighet.

Det finns lagar och förordningar som reglerar hur du får lov att bygga, riva och fälla träd på din fastighet. Du behöver i de flesta fall ansöka om lov eller göra en anmälan.

Bilden nedan kan ge dig vägledning när du planerar en åtgärd på din fastighet. I sidofältet hittar du specifik information kring just de åtgärder som du planerar att göra. Om du ska genomföra en större byggnation är det klokt att söka professionellt stöd och råd redan i ett tidigt stadie av dina planer.

Behöver du ansöka om lov eller göra en anmälan?

Att bygga, riva och förändra marknivåer kräver nästan alltid bygglov, rivningslov eller marklov. I Vellinge kommun är det dessutom vanligt att det krävs lov för att fälla träd. Även byggnader utan väggar, till exempel större skärmtak eller carportar, kräver bygglov eller anmälan. Att flytta en byggnad till en annan plats räknas som rivning på den ursprungliga platsen och nybyggnad på den nya platsen. Det kan även behövas lov för att ändra utseende på byggnaden om ändringen påverkar byggnadens eller områdets karaktär. Att riva byggnader kräver oftast rivningslov.

Vissa åtgärder kan var bygglovsbefriade men det kan ändå krävas att du anmäler det. När du anmäler en åtgärd så granskas din anmälan på liknande sätt som en ansökan om lov och du behöver få ett startbesked innan du får påbörja åtgärden.

Om du är behöver stöd och vägledning kan du kontakta handläggarna på våra öppettider.
Tisdagar och torsdagar på telefon mellan klockan 10-12. Ring 040-42 50 00 så kopplas du in i en slinga där första lediga handläggare svarar.
Tisdagar mellan 16-18 har vi öppet hus då det går bra att komma hit för att träffa en handläggare. Ta en kölapp i receptionen, sätt dig ner och vänta, så kommer vi ut och hämtar dig så fort någon blir ledig.
Du kan även boka tid hos en handläggare boka tid för rådgivning, bygglov

Vilka bestämmelser gäller för min fastighet?

Förutom det som står i Plan- och Bygglagen (PBL) finns det bestämmelser för hur du får bygga på din fastighet. Det regleras i detaljplaner och områdesbestämmelser. Det kan vara hur mycket du får bygga på din fastighet, hur högt eller i vilka material eller färger du får bygga.
Vad som gäller för det område din fastighet ligger i kan du hitta i gällande detaljplaner och områdesbestämmelser. Om din fastighet ligger utanför område med detaljplan eller utanför detaljplan men inom samlad bebyggelse, så gäller andra bestämmelse för hur du får bygga.

Gällande Detaljplaner Fastigheter utanför detaljplan

Varför behöver du ansöka om lov eller anmäla en åtgärd?

I Sverige finns det lagar (PBL) och förordningar (PBF) som ställer krav på hur mark och vatten får användas och det ska ske på ett långsiktigt och hållbart sätt. Det är kommunens ansvar att planera bebyggelsen inom kommunen. Kommunen ska också se till att lagstiftningen och Boverkets krav uppfylls och efterföljs vid ny bebyggelse och vid ändring av befintliga byggnationer.

Kommunen planerar samhällsbebyggelse i så kallade detaljplaner. I dessa finns bestämmelser för hur planområdet får bebyggas och vad det ska användas till. När marken ska bebyggas krävs det därför en ansökan om lov eller anmälan. Detta är för att säkerställa att lagar, förordningar, gällande byggnormer och planbestämmelser efterföljs.

Vilken hjälp behöver jag under byggprocessen?

När man ska planera och genomföra en större byggnation kan det vara en god idé att ta hjälp av till exempel en arkitekt, en konstruktör, anlita en kontrollansvarig och involvera byggentreprenören på ett tidigt stadie. Detta kan underlätta både under utformningen, lovprocessen och under genomförandet av byggnationen. Du kan undvika en del hinder och extraarbete om du tänkt igenom hela processen redan från början. Fackmän vet ofta vilka saker som kan uppkomma och utgöra hinder genom sin erfarenhet av byggprocesser.

Publicerad:
12 september, 2018
Senast uppdaterad:
6 maj, 2019