Hoppa till innehåll

Utanför detaljplanelagt område

För en- eller tvåbostadshus som ligger utanför område med detaljplan och inte inom sammanhållen bebyggelse prövas ny- och tillbyggnader i varje enskilt fall.

Självservice

Utanför områden med detaljplan finns ingen generell byggrätt. Om du vill bygga, riva eller göra andra förändringar på din fastighet utvärderar kommunen dina planer med hjälp av översiktsplaner. Ibland kan det vara bra att ansöka om förhandsbesked innan du ansöker om bygglov.

Vid nybyggnad av enbostadshus på landsbyggden bör det nya huset följa den skånska byggnadstraditionen.

Riktlinjer - Skånska längan. (PDF-dokument, 1,6 MB)

Om ditt en- eller tvåbostadshus ligger utanför detaljplanelagt område och inte inom sammanhållen bebyggelse kan du göra en bygglovsbefriad tillbyggnad. Nämnden har beslutat att en sådan bygglovsbefriad tillbyggnad högst får vara 50% av huvudbyggnadens byggnadsyta, dock maximalt 50 kvm. Avstånd till tomtgräns ska vara 4,5 m.

Utanför detaljplanelagt område och inte inom sammanhållen bebyggelse kan man göra en bygglovsbefriad komplementbyggnad vid ett en- eller tvåbostadshus. Komplementbyggnadens storlek ska bero på storleken på huvudbyggnaden. Komplementbyggnaden får högst vara 25% av huvudbyggnadens byggnadsyta, dock maximalt 50 kvm. Avstånd till tomtgräns ska vara 4,5 m om inte grannen godkänner närmare placering.

Du kan ta reda på om din fastighet ligger i eller utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser genom att titta i kartan för gällande detaljplaner och områdesbestämmelser.

Detaljplaner och områdesbestämmelser - vellinge.se

Senast uppdaterad:
13 april 2022 15:09