Hoppa till innehåll

Pool och pooltak

När du ska bygga en pool är det några saker som du behöver tänka på. Det är viktigt att du bygger den barnsäkert och har ett bra skydd runt poolen så att ingen kan trilla ner i den. Det behövs inte bygglov för poolen men däremot krävs det för pooltak.

Självservice

När behöver jag bygglov för att bygga en pool?

Du behöver oftast inte söka bygglov för att bygga en pool. Det kan dock behövas marklov om du schaktar eller fyller så att markens höjdläge ändras avsevärt. Det kan krävas en anmälan om du ansluter poolen till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Det är viktigt att tänka på hur du utformar och placerar din pool eftersom det oftast krävs bygglov för att bygga ett pooltak.

Utformning och säkerhet

En pool ska skyddas så att människor och djur inte kommer till skada. Väljer du att inte ha pooltak ska poolen täckas med en presenning eller ett skyddsnät med högst 50 millimeters maskvidd. Skyddet måste klara vikten av ett barn. Poolen bör inhägnas med ett staket som är minst 90 centimeter högt och som barn inte kan klättra på eller krypa under. En grind i staketet ska inte kunna öppnas av barn.

Pooltak

Pooltak kräver bygglov om det är högre än 1,2 m på den högsta punkten räknat från marknivå invid poolen och det räknas då in i din byggrätt, det vill säga hur mycket du får lov att bygga på din tomt.
Ett bygglovspliktigt pooltak kan inte placeras på så kallad prickad mark, mark som inte får bebyggas, och det får inte heller placeras närmare tomtgräns än 4,5 m om inget annat står beskrivet i detaljplanen.

Pooltak utan bygglov

Om pooltaket är lägre än 1.2 m på den högsta punkten, räknat från marknivå intill poolen, behöver du inte ansöka om bygglov, då är det bygglovsbefriat.

Checklista inför ansökan - Pooltak

Situationsplan i skala 1:500

  • Pooltaket ska ritas in på situationsplanen.
  • Ange mått på pooltaket och till tomtgränser.

Ritning på pooltaket

  • Pooltakets utseende ska framgå tydligt. Skicka med eventuellt broschyr för att tydliggöra utseendet och utformningen av pooltaket.
  • Skicka in en sektionsritning av pooltaket. En sektionsritning visar ett tvärsnitt av pooltaket. Ange den högsta höjden.
Senast uppdaterad:
16 juni 2022 11:28