Hoppa till innehåll

Uterum, uteplats och altan

Om du ska bygga ett inglasat uterum, en uteplats eller en altan kan du behöva bygglov. Det du planerar att bygga mindre än 15 kvadratmeter kan du anmäla detta som en attefallstillbyggnad. Om din byggnation är större än 15 kvadratmeter krävs bygglov.

Självservice

Uterum

Ett uterum kan uppföras som en tillbyggnad eller som en fristående byggnad och det kräver oftast bygglov. Uterummet är ett komplement till ditt hus och bör underordna sig bostadshuset.

Bygglov eller anmälan om attefallsåtgärd?

Om ditt uterum ska ligga i anslutning till din bostad och ska vara mindre än 15 kvm så kan du istället för att söka bygglov göra en anmälan om attefallstillbyggnad.

Om du planerat att bygga ett fristående uterum, mindre än 30kvm, på din tomt och det är mer än 4,5 meter till tomtgränsen så kan du anmäla detta som ett attefallshus. Närmare tomtgräns än 4,5 krävs grannens godkännande. Ett attefallshus kan aldrig placeras närmare gata eller park än 4,5 m. För att bygga större uterum krävs oftast bygglov. Läs mer om attefallsåtgärder på länken nedan.

Attefall - vellinge.se

Utanför detaljplanerat område och område med sammanhållen bebyggelse

Utanför planlagt område och utanför sammanhållen bebyggelse behövs inget bygglov för tillbyggnader som:

 • placeras minst 4,5 meter från tomtgräns
 • inte är större än 50 procent av huvudbyggnadens byggnadsyta
 • inte är större än 50 kvm.

Reglerna i 2 och 8 kapitlet i Plan- och bygglagen om byggnaders utformning gäller även bygglovsbefriade tillbyggnader.

Uteplats

Till en- och tvåbostadshus får man med en mur eller ett plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset, om muren eller planket inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen. Skärmtak får anordnas över uteplatsen om det tillsammans med övriga skärmtak på tomten inte överskrider 15 kvm.

Altan

Altaner kan kräva bygglov beroende på hur de ser ut och är byggda. Ett vanligt trädäck som är byggt i marknivå kräver oftast inte bygglov. Däremot kan en altan kräva bygglov om den byggs på sluttande mark och ett utrymme skapas under altanen. Även en altan kan räknas som en byggnad om den är en bit ovan mark. Då kan den också räknas in i din byggrätt. Läs mer om altaner på Boverkets hemsida nedan.

Altan - boverket.se

Checklista för ansökan - Uterum

Situationsplan i skala 1:500

 • Uterummet ska ritas in på situationsplanen
 • Sätt ut mått på uterummet och avstånd till tomtgränser.

Planritning i skala 1:100

 • Visa var dörrar och fönster sitter.
 • Visa hur uterummet ansluter till befintlig byggnad.

Fasadritningar i skala 1:100

 • Visa samtliga berörda fasader på bostadshuset och uterummet. Fasadritningarna ska ritas rakt framifrån.
 • Ange material och färgsättning på husets fasad, tak, fönster.

Sektionsritning i skala 1:100

 • Sektionsritningen ska visa uterummet i genomskärning och höjden ska vara inritad
 • Det ska framgå på planritningen var sektionen är tagen.

Anmälan om kontrollansvarig

 • Kontrollansvarig krävs om uterummet ska vara uppvärmt eller har en konstruktion med en fri spännvidd som överstiger 6 meter.

Förslag till kontrollplan

 • Ibland kan startbesked beviljas i samband med att bygglovet beviljas om du lämnat in ett förslag till kontrollplan redan vid ansökan eller anmälan.

Trädfällning

 • I vissa områden krävs marklov för trädfällning, därför behöver du ange om några träd behöver fällas i samband med byggnationen.
Senast uppdaterad:
1 mars 2021 11:24