Hoppa till innehåll

Villkor för dispenser och undantag

Du kan i undantagsfall få dispens från avfallsföreskrifterna. Här kan du läsa om villkoren för anmälan om kompostering, uppehåll i hämtning sv rest- och matavfall, förlängt hämtningsintervall för hushållssopor och olika undantag för slamtömning.

Uppehåll i hämtning rest- och matavfall

Fastighetsinnehavare kan få tillåtelse till uppehåll i hämtningen av rest- och matavfall, efter ansökan till tillsynsmyndigheten. Det kan tillåtas under förutsättning att: - En fastighet med helårsabonnemang inte kommer att nyttjas under en sammanhängande period av minst sex månader. - En fastighet med fritidsabonnemang inte kommer att nyttjas någon gång under hämtningsperioden maj – september.

Ansökan ska lämnas in minst en månad innan undantaget ska börja gälla. Uppehåll beviljas för högst tre år i taget, därefter måste ny ansökan lämnas in.

Kompostering, förlängt hämtningsintervall och undantag för slamtömning

Generellt villkor för samtliga undantag: Beviljas under förutsättning att risken för skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön bedöms som ringa. Du ansöker via e-tjänsten nedan.

Undantag Villkor Beviljas upp till

Anmälan om kompostering av matavfall

Kan medges till hushåll som har varmkompost eller liknande.

Observera att om du har fyrfackskärl kommer behållaren för matavfallet att finnas kvar.

5 år

Ansökan om förlängt hämtningsintervall för hushållsavfall till var fjärde vecka.

Om kompostering av matavfall har medgivits enligt ovan och det är uppenbart att behov av hämtning med kortare intervall inte föreligger.

5 år

Ansökan om tömning av slamavskiljare/sluten tank vartannat år.

Kan medges om det är uppenbart att tätare tömning inte behövs.

5 år

Befrielse från slamtömning

Medges endast för jordbruksfastigheter med djurhållning om slammet komposteras, återanvänds eller används som jordförbättring.

5 år

Undantag för slam söker du i denna e-tjänst.

Avfall - slamtömning

Övriga undantag ansöker du om på Mina Sidor.

Uppehåll

Om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande period av minst 12 månader kan uppehåll i tömning av slamavskiljare och sluten tank medges. Beslutet beviljas upp till 3 år.

Du anmäler uppehåll i e-tjänsten för slam nedan.

Avfall - slamtömning

Senast uppdaterad:
8 mars 2024 10:01