Hoppa till innehåll

Krisberedskap

En kris eller en extraordinär händelse innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen. 

Målsättningen är att den verksamhet som bedrivs i normalläge också kan bedrivas vid svåra påfrestningar och stora olyckor samt vid höjd beredskap. Det svenska krishanteringssystemet är uppbyggt kring ansvars-, likhets- och närhetsprincipen vilket innebär att:

Eftersom en kris eller katastrof ställer andra och större krav på bland annat snabbhet, information, samordning och beslutsmässighet än vad den normala verksamheten gör, aktiveras vid dessa händelser en krisledningsorganisationen.

Vellinges krisledningsorganisation

Vellinges krisledningsorganisation ska ses som en kommunal kraftsamling för att snabbt, effektivt och handlingskraftigt skaffa kontroll över situationen. Organisationen ska fokusera på att samhällsviktiga funktioner upprätthålls och stötta den eller de drabbade förvaltningarna/verksamheterna så att ansvarsprinciper och övriga principer kan följas.

Publicerad:
5 juli, 2018