Hoppa till innehåll

Tillståndsguide för evenemang utomhus

På den här sidan finns information om vilka tillstånd du behöver för att arrangera ett evenemang utomhus.

Självservice

Steg 1: Plats för evenemanget

Platsen är den grundläggande delen som behöver avklaras innan du kan gå vidare med andra tillstånd.

Förslag på plats

Offentlig mark är en väg, gata, trottoar, park eller liknande som är upplåten för allmänheten. Denna mark kan tillfälligt upplåtas till privatpersoner och företag vid olika evenemang. Om du behöver hjälp att hitta en lämplig plats så kontakta gärna Vellinge direkt för en dialog.

Det finns ingen förtur för de som har årligen upprepade evenemang på platsen utan tillståndet måste sökas varje år.

Polistillstånd

När du väl har ett förslag på plats för ditt evenemang, kan du gå vidare med att ansöka om tillstånd hos polismyndigheten.

Polismyndigheten tar ut en avgift för att hantera din ansökan. Denna avgift måste vara betald innan ansökan kan behandlas. Polismyndigheten skickar därefter ansökan på remiss till berörda myndigheter som yttrar sig. När samtliga yttranden kommit tillbaka till polismyndigheten är det sedan de som godkänner eller avslår din ansökan.

Handläggningstiderna hos polisen kan variera kraftigt. Aktuella handläggningstider finns på polisens hemsida, men vi rekommenderar att du räknar med minst 12 veckors handläggningstid. Ansök om polistillstånd görs på polisens webbsida: Ansök om tillstånd för offentlig tillställning hos Polisen.se

Steg 2: Söka tillstånd

Förutom att göra en platsansökan hos polisen så ska du ansöka om de andra tillstånd som är nödvändiga för ditt evenemang. Sök alla tillstånd samtidigt så blir handläggningstiden så kort som möjligt.

Affischer, vepor eller banderoller

Vill du sätta upp affischer, vepor och banderoller längs gator och fasader med reklam för kommande evenemang? Då behöver du polistillstånd. Under Relaterade dokument kan du ta del av vad som krävs av dig som arrangör.

Tillfälligt bygglov

Är evenemanget kortare än fyra veckor behöver du inte bygglov för små byggnader, kiosker, tält, toaletter och reklamskyltar på platsen för evenemanget. Är evenemanget längre måste du söka bygglov.

Ansök om bygglov

Handläggningstiden är sedan åtta veckor. Myndighetsservicenämnden tar ut en avgift, vars storlek beror på vad du ansöker om.

Livsmedel (servera mat)

Om du ska hantera livsmedel i samband med ditt evenemang ska du anmäla det till kommunens miljöförvaltning senast tio arbetsdagar före evenemanget oavsett om du har eller inte har ett livsmedelsföretag registrerat sedan tidigare.

Miljöenheten gör bedömningen om din verksamhet behöver registreras och om det krävs tillkommer en registreringsavgift. Verksamheten får starta när du har fått beslutet om registrering eller tio arbetsdagar efter att miljöenheten har fått din anmälan. Lokalen eller platsen för din verksamhet behöver inte besiktigas innan verksamheten påbörjas.

Anmäla livsmedelsanläggning

Serveringstillstånd (servera alkohol)

För att få servera alkohol vid ett evenemang, behöver du ett tillfälligt serveringstillstånd. Det är du som ska bedriva serveringen som söker tillståndet. Du behöver uppfylla ett antal krav för att få servera alkohol – läs hela listan på vellinge.se Prata gärna med en tillståndshandläggare på myndighetsservicenämnden innan du ansöker.

Miljöenheten i kommunen prövar din ansökan om serveringstillstånd. Skattemyndigheten, Kronofogden, räddningstjänsten, polismyndigheten och miljöenheten kontaktas alltid i prövningen av din ansökan. Handläggningstiden är 30 arbetsdagar, om ansökan är komplett vid ansökningstillfället.

Vid stora evenemang med flera sökande kan det ta längre tid. Kommunen tar ut en avgift för din ansökan. Avgiften måste vara betald innan ansökan handläggs.

Ansök om serveringstillstånd

Toaletter och handtvättmöjligheter

Du som arrangerar ett evenemang ska ha tillräckligt antal toaletter för gästerna. Antalet toaletter vid servering ska vara minst en per påbörjad femtiotal gäster plus tillräckligt många urinoarer.

Besökarna ska kunna tvätta händerna i anslutning till toaletter och urinoarer. Toaletter och urinoarer ska anslutas till el, vatten- och avloppsnätet om det är möjligt.

Planera ditt toalettområde och boka toaletter och urinoarer i god tid hos leverantören.

Vatten och avlopp

För större evenemang behövs oftast anslutning till kommunens vatten- och avloppsnät. Dessa inkopplingar betalar sökande själv för.

För att få hjälp kontaktar du Vellinge direkt på tel. 040-42 50 00 eller vellinge.kommun@vellinge.se

El

Elinstallationer hanteras och betalas av sökande själv. Elinstallation beställer du från valfri elleverantör.

Renhållning och avfall

Det använda området, även eventuella parkeringsplatser, lämnas i städat skick. Sökande ska se till att det finns tillräckligt många sopkärl på området.

Kommunen tillhandahåller sopkärl, beställning samt tömning av alla sopor bekostas av sökande. Sökande ansvarar för att beställa tömning av sopkärl efter evenemangets slut. Eventuell efterkontroll av städningen görs av kommunen. Tänk på att ingen soptömning kan ske under helgen.

För att få hjälp kontaktar du Vellinge direkt på tel. 040-42 50 00 eller vellinge.kommun@vellinge.se

Parkering

Det är viktigt att du som arrangör av evenemanget parkerar rätt. Undantag av parkeringsreglerna medges endast i speciella fall men kräver då att du fått dispens av tekniska avdelningen.

För att få hjälp kontaktar du Vellinge direkt på tel. 040-42 50 00 eller vellinge.kommun@vellinge.se

Behöver du stänga av gata eller trottoar?

Då skickar du in en trafikanordningsplan till kommunen. Detta görs via e-tjänsten Ansökan om grävtillstånd samt trafikanordningsplan.

Tänk på att avstängningar kan kräva temporär skyltning. Denna ska göras fackmannamässigt och kommunens entreprenörer ska anlitas för att genomföra omskyltningen.

Det är du som arrangör som ansvarar för att så sker och står för kostnaderna. Handläggningstiden beror på arbetsbelastning. Var ute i god tid med ansökan.

Blankett för trafikanordningsplan (PDF-dokument, 139 kB)

Behövs förstärkt kollektivtrafik?

I så fall kontaktar du Skånetrafiken.

Ljudnivåer

Det är upp till den som anordna evenemanget att bedriva egenkontroll för att säkerställa att ljudnivåerna inte är för höga på evenemangsområdet eller hos de boende runt omkring.

Vid konserter och andra evenemang där hög musik förekommer ska det säkerställas att besökarna inte utsetts för ljudnivåer som överstiger Folkhälsomyndighetens allmänna råd (2014:15) om höga ljudnivåer.

Av dessa framgår riktvärden för både ekvivalent och maximal ljudnivå som inte får överskridas. Om barn under 13 år ska ha tillträde till evenemanget är riktvärdena strängare

Brandfarlig och explosiv vara

Vid hantering av gasol eller andra brandfarliga vätskor som överstiger tillståndspliktig mängd måste tillstånd sökas hos Räddningstjänsten. Gränser för tillåten mängd hittar du hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSBFS 2013:3).

Handläggningstiden för ett tillstånd beror på arbetsbelastning. Var ute i god tid med ansökan.

Det är räddningstjänsten i Trelleborgs kommun som handlägger tillståndsärenden gällande brandfarlig och explosiv vara i Vellinge kommun.

Läs mer på Trelleborg kommuns webbplats

Senast uppdaterad:
21 november, 2019