Hoppa till innehåll

Avgifter och regler

Månadsavgiften per barn är beroende på hur många barn ni har i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i kombination med ålder och hushållets sammanlagda bruttoinkomst. Barnets rätt till omsorg är också beroende på föräldrarnas arbets- eller studiesituation.

Självservice

Rätt till förskoleplats

Alla barn har från de fyllt ett år rätt till förskoleplats. Det finns två olika former av placering – förskoleplacering och allmän förskola.

Allmän förskola

Alla barn har från höstterminen året de fyller tre år rätt till plats på allmän förskola. Platsen är kostnadsfri och motsvarar totalt 525 timmar per år och maximalt 15 timmar per vecka. Den allmänna förskolan följer skolans läsår och kan inte användas vid lovdagar och sommarlov. Uppmärksamma att barnet inte är garanterad plats på samma avdelning efter ett sommarlov.

Den dag föräldrarna önskar en förskoleplacering gäller kösystem med en garanterad plats inom fyra månader.

Barn till arbetande, studerande och sjukskrivna

Barnet har rätt att vara på förskolan under den tid som föräldrarna arbetar, studerar eller är sjukskrivna. Studerande föräldrar ska styrka sina studier genom att vid varje terminsstart skicka in antagningsbesked eller CSN beslut om beviljat studiemedel till Vellinge kommun.

Barn till arbetssökande och föräldralediga

Om du är arbetssökande eller föräldraledig har ditt barn rätt till förskola 20 timmar per vecka. Du betalar då avgift enligt tabellen nedan.

Avgifter

I Vellinge kommun används maxtaxa, det är en maximal gräns för din månadsavgift. De hushåll som har en gemensam inkomst på 46 080 kronor före skatt, eller mer, betalar maxtaxa. De hushåll som har en lägre inkomst betalar en förutbestämd procent av hushållets inkomst.

Förskoleavgift 2018 - barn 1 till 2 år

(Gäller barn från ett år till den sista dagen på skolans sommarlov det år barnet fyller tre år)

Barn i förskola % av hushållets inkomst Maxtaxa per månad
Yngsta barnet 3 % 1382 kronor
Barn 2 2 % 922 kronor
Barn 3 1 % 461 kronor
Från barn 4 0 % 0 kronor

Observera att syskonrabatt endast gäller om alla barn är folkbokförda på samma adress.

Förskoleavgift 2018 - barn 3 till 5 år

(Gäller från den dag skolans hösttermin startar det år barnet fyller tre år och om barnet är på förskolan mer än 15 timmar per vecka)

Höstterminen det år barnet fyller tre år minskas förskoleavgiften, motsvarande 15 timmar per vecka under skolans terminer. Det innebär att barn som endast går upp till 15 timmar per vecka på förskolan under terminen har en avgiftsfri plats. De barn som är på förskolan mer än 15 timmar i veckan betalar avgift enligt tabellen. Uppmärksamma att månadskostnaden endast gäller under skolterminerna. Under sommarlovet har barnet samma avgift som barn från ett till två år.

Barn i förskola % av hushållets inkomst Maxtaxa per månad
Yngsta barnet 2 % 922 kronor
Barn 2 1 % 461 kronor
Barn 3 1 % 461 kronor
Från barn 4 0 % 0 kronor

Observera att syskonrabatt endast gäller om alla barn är folkbokförda på samma adress.

Reducering av avgift

Sänkt avgift eller befrielse från avgift kan medges vid särskilda skäl. Kontakta förskolan för att ansöka om reducerad avgift.

Frånvaro på grund av sjukdom eller skada

Om barnet varit frånvarande en månad eller mer på grund av sjukdom eller skada kan du ansöka om att slippa betala avgift. Ansökan görs på förskolan. Läkarintyg som bekräftar sjukdom eller skada ska bifogas i ansökan.

Fördelning av avgiften mellan vårdnadshavare

Om föräldrarna inte bor tillsammans grundas månadsavgiften på den sammanlagda inkomsten i det hem barnet är folkbokfört.

Bor ert barn lika mycket hos båda föräldrarna kan fördelning av avgiften göras. Det är då båda föräldrarnas ansvar att lämna aktuella inkomstuppgifter. Den förälder där barnet är folkbokfört har huvudansvaret för fakturan.

Förändrade familjeförhållanden

Om familjeförhållanden ändras, exempelvis vid separation eller samboskap, är det viktigt att meddela kommunen då det kan påverka avgiften.

Inkomstförändringar

När er inkomst ändras ska ni meddela kommunen detta. Om era inkomstuppgifter är äldre än ett år får ni betala det högsta beloppet, maxtaxan. Detta gäller fram till att nya inkomstuppgifter skickats in som styrker en eventuellt lägre inkomst.

Studerande föräldrar

Studerande föräldrar ska styrka sina studier genom att vid varje terminsstart skicka in antagningsbesked eller CSN beslut om beviljat studiemedel till Vellinge kommun.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden för förskola är två månader och gäller från den dag uppsägningen görs. Oavsett om barnet använder sin plats under uppsägningstiden eller inte ska perioden betalas.

Om er arbetssituation förändras på grund av arbetslöshet eller föräldraledighet tas enbart en kostnad ut för de dagar ni använt platsen under heltid den senaste månaden.

Betalning

Om avgiften inte betalas

Om fakturan inte betalas i tid skickas en betalningspåminnelse åtta dagar efter fakturans sista betalningsdatum. Är fakturan fortfarande inte betald skickas ett inkassokrav 18 dagar efter sista betalningsdatum. Är fakturan därefter fortfarande inte betald skickas den till kronofogden.

Kommunen tar ut en kostnad för påminnelseavgift, 60 kronor, och dröjsmålsränta från fakturans sista betalningsdatum. Vid försenad betalning läggs dröjsmålsränta enligt aktuell räntelag på fakturan.

Publicerad:
4 juli, 2018
Senast uppdaterad:
14 december, 2018