Hoppa till innehåll

Åtgärder inom vård och omsorg med anledning av coronavirus

På denna sida har vi sammanställt svar på en del av de frågor som inkommit till kommunen och som rör pandemin.

Vellinge kommun utgår från ansvariga myndigheters bedömningar och rekommendationer. Vi följer händelseutvecklingen och samarbetar tätt med andra viktiga aktörer.

Vård, stöd och omsorg

Vad händer vid bekräftad covid-19-smitta inom äldreomsorgen?

De som får insatser från kommunens vård och omsorg och som inte kräver någon sjukhusvård vårdas i hemmet eller sin lägenhet på sitt vårdboende. Är man smittad och bor på vårdboende innebär det att man isoleras i sin lägenhet och att vården bedrivs inne i lägenheten. I de situationer där det finns misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19 ska personalen använda anvisad skyddsutrustning.

Får jag reda på om det finns covid-19-smitta på kommunens vård- och omsorgsboende?

På grund av patientsekretess och av hänsyn till personlig integritet kommunicerar inte Vellinge kommun kring enskilda sjukdomsfall. Kommunen kan berätta om vi har konstaterad smitta i vår verksamhet men inte var.

När någon blir smittad av covid-19 hör verksamheten av sig direkt till den personens närstående om den smittade vill det. Så länge personen inte behöver sjukhusvård stannar personen på boendet och får sin omvårdnad där.

För att förebygga oro hos boende och närstående informerar verksamheten samtliga boende och deras närstående att det finns konstaterad smitta av covid-19 på det aktuella boendet.

Vad gäller vid provtagning för covid-19?

Vid konstaterad covid-19-smitta hos en boende på vård-och omsorgsboende genomförs provtagning på samtliga boende och personal på aktuell avdelning.

Personal inom hemtjänst/ hemsjukvård provtas om de har besökt en vårdtagare med konstaterad smitta.

Hemtjänst

Om jag tillhör en riskgrupp, kan jag få hjälp med matinköp och apoteksinköp?

Vissa mataffärer erbjuder utökade öppettider för till dig som tillhör en riskgrupp. Kontakta din mataffär för att få reda på vilka öppettider som gäller.

För att stötta dig som har svårt att hitta alternativ till att själv utföra dina ärenden finns Handlingskraft, en ideell organisation som i samarbete med Svenska kyrkan, Röda korset/MedMänniskaNU och Vellinge kommun har etablerats för att hjälpa till i lokalsamhället. Handlingskraft hjälper personer i riskgruppen att handla mat och medicin, utföra postärenden och liknande, men tillhandahåller även IT-hjälp eller samtalsstöd.

Läs mer om projekt Handlingskraft här

Hur fungerar det att ta uppehåll av hemtjänst?

På grund av smittläget önskar en del att göra uppehåll av insatser från hemtjänsten. Exempelvis om man får hjälp med inköp på annat sätt. Uppehåll görs enklast genom att kontakta hemtjänsten eller din biståndshandläggare. Ingen behöver vara orolig att inte få tillbaka sin insats om man valt att pausa under rådande omständigheter.

Om uppehållet blir över tre månader görs automatiskt en uppföljning då insatserna antingen kan påbörjas igen, fortsätta pausas eller avslutas om behovet skulle ha upphört

Kan jag få hemtjänst om jag vistas tillfälligt i Vellinge kommun?

Nej. På grund av rådande pandemi och Folkhälsomyndighetens rekommendationer har Omsorgsnämnden i Vellinge kommun beslutat att inte verkställa begäran om verkställighet av stöd och hjälp från andra kommuner under tillfällig vistelse i kommunen enligt 2 a kap 6 § socialtjänstlagen.

Beslut gällande omsorgsinsatser vid tillfälliga vistelser i Vellinge kommun.pdf (PDF-dokument, 287 kB)

Vård-och omsorgsboende

Vad gäller kring besök på vård- och omsorgsboende och korttidsboende?

Regeringen har infört nationellt besöksförbud på äldreboenden från den 1 april. Detta för att skydda de äldre som är i riskgruppen och är som mest känsliga för infektioner. Vi vill på detta sätt bidra till att minska risk för smittspridning hos äldre.

Vård- och omsorgsboende i Vellinge kommun som omfattas av förbudet är St Knut och Aspen, Postiljonen, Omtankens Hus, Attendo Mejerigatan och Månstorps ängar. Verksamhetscheferna vid respektive boende kan besluta om vissa undantag från besöksförbudet.
Det finns allmänna råd framtagna av Socialstyrelsen, om tillämpningen av den nya förordningen. De allmänna råden ska ge vägledning för verksamhetscheferna i bedömningar kring vilka undantag från besöksförbudet som kan göras.

Andra möjligheter till att träffas och ha kontakt med närstående på Vård och omsorgsboende

Samtliga vård- och omsorgsboende i Vellinge kommun har lösningar för att möjliggöra digitala och fysiska möten på ett säkert sätt. Exempelvis finns Skype och Facetime som personalen hjälper till med för att boende och anhöriga ska kunna se varandra när de pratar.

Det finns också möjlighet att träffas utomhus på alla boenden med en plexiglasvägg emellan. Har anhöriga och boende andra önskemål än det som erbjuds kontaktas ansvarig verksamhetschef.

anhöriga.jpg
Bild från St Knut i Falsterbo.

Hur fungerar det vid in- och utflyttning på vård- och omsorgsboende?

Smittskydd Skåne rekommenderar att inflyttning inte sker till en avdelning där det finns känd covid-19 på ett särskilt boende.

Rent praktiskt har verksamheterna vidtagit olika försiktighetsåtgärder för att minimera antalet personer som är inblandade i flytten, t.ex. har någon verksamhet beslutat att flyttfirma levererar bohaget till boendets ingång, där personalen tar vid och slutför inflyttningen. Detta för att minimera externa besök i huset. Vid utflyttning eller frånfälle sker slutstädning i överenskommelse och samverkan med boendet för att i möjligaste mån undvika extern flyttfirma.

I livets slutskede, vad gäller? Finns möjlighet för närstående att finnas där?

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om tillämpningen av förordningen om besöksförbud är detta just en sådan situation som verksamhetschefen skulle kunna besluta om ett undantag från besöksförbudet. Den närstående förses i sådana fall med den skyddsutrustning som situationen kräver.

Basal vårdhygien och skyddsutrustning

Hur använder personal i hemtjänst och vård- och omsorgsboende skyddsutrustning?

Som en åtgärd för att begränsa smittan av covid-19 har omsorgsnämnden i Vellinge kommun beslutat om tillfällig användning av visir eller munskydd i patientnära arbete inom vård- och omsorgsboende, hemtjänsten och hemsjukvården. Patientnära arbete innebär allt arbete som sker inom ett avstånd av två meter till patienten/vårdtagaren. Detta beslut gäller tillsvidare.

Vellinge kommun följder därmed Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Skånes rekommendationer om att visir eller munskydd på personal kan användas som ett extra skydd mot smitta från personal till vårdtagare under covid-19 pandemin.

Kommunens vårdleverantörer ska följa basala hygienrutiner vilket betyder att vi vid varje vård- och omsorgsbesök ska personal tvätta händerna och använda handdesinfektion.

Har all personal fått information och utbildning för att kunna hantera smittskydds- och hygienfrågor på ett säkert sätt?

Basala hygienrutiner gäller. I alla våra avtal inom äldreomsorg, både hemtjänst, hemsjukvård och vård- och omsorgsboende, finns krav om att personalen ska ha kompetens i basal vårdhygien och det är varje verksamhets ansvar att se till att all personal har denna kunskap.

Hur säkerställer Vellinge kommun att de privata utförarna följer de föreskrifter som finns?

Alla privata utförare inom vård och omsorg har en kontaktperson på Vellinge kommun som ansvarar för att en gång per vecka samt vid behov stämma av med verksamheterna om aktuell situation relaterat till föreskrifter. Vellinge kommun förmedlar löpande övergripande beslut som fattas på lokal, regional och nationell nivå ut till verksamheterna.

Publicerad:
28 april, 2020
Senast uppdaterad:
10 juli, 2020