Hoppa till innehåll

Visselblåsarfunktion

Vellinge kommun och dess bolag har en visselblåsarfunktion som i första hand vänder sig till dig som har en arbetsrelation med kommunen eller dess bolag. Du kan anmäla arbetsrelaterade missförhållanden som har ett allmänintresse av att det kommer fram. Här nedan följer information om vad visselblåsarfunktionen är och hur den fungerar.

Självservice

Vad ska anmälas?

Arbetsrelaterade missförhållanden som har ett allmänintresse av att det kommer fram. Det kan t.ex. handla om missbruk av kommunens eller dess bolags egendom, mutor, ekonomisk brottslighet, olämplig bisyssla eller andra situationer där någon eller någons närstående får privat vinning på något sätt. Det kan både handla om att något felaktigt gjorts, eller att något inte gjorts som skulle ha gjorts.

Visselblåsarfunktionen är inte till för klagomål och synpunkter på egna arbets- och anställningsförhållanden, ledarskap, arbetsmiljö eller verksamhetsplanering. Den är inte heller till för att rapportera känsliga HR-frågor som är kopplade till enstaka individer.

Vem kan anmäla?

Visselblåsarfunktionen vänder sig i första hand till dig som har en arbetsrelation med kommunen eller dess bolag. Funktionen kan också användas av andra grupper, däremot anger lagen begräsningar i vilka grupper som omfattas av skydd enligt Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, vilket är viktigt att känna till. Alla som rapporterar ärenden har dock möjlighet att vara anonyma oavsett rapporteringssätt.

Vilka grupper omfattas av lagens skydd?

Skyddade enligt Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden är bl.a. arbetstagare, arbetssökande, den som utför eller söker ett volontärarbete eller en praktikplats, den som är inhyrd arbetstagare (konsult), den som är egenföretagare som antingen söker eller utför uppdrag åt Vellinge kommun. Skyddet gäller även efter att en person har lämnat verksamheten, avseende sådant som personen har fått information om under sin tid som verksam.

Inte skyddade enligt lag är övriga, bl.a. anhörig, brukare, vårdnadshavare, patient, kommunmedlem och förtroendevald.

Skyddet inom ramen för visselblåsarfunktionen innebär i huvudsak följande:

 • den rapporterande kan ej hållas ansvarig för åsidosättande av tystnadsplikten, om skälig anledning att anta att rapporteringen var nödvändig för att avslöja missförhållande. Ansvarsfriheten gäller inte uppsåtligt åsidosättande av sådan tystnadsplikt som enligt offentlighets- och sekretesslagen inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter enligt tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.
 • skydd mot att verksamhetsutövaren, eller representant för denne, hindrar eller försöker hindra rapportering eller vidtar repressalier mot
  • en rapporterande peron
  • någon hos verksamhetsutövaren som bistår den rapporterande personen, såsom en förtroendevald eller ett skyddsombud
  • någon hos verksamhetsutövaren som har koppling till den rapporterande personen, såsom en anhörig eller kollega
  • en juridisk person som den rapporterande personen äger, arbetar för eller på annat sätt har koppling till
  • gäller även den som bistår den rapporterande (ex förtroendevald, skyddsombud), anhörig, kollega, juridisk person som den rapporterande äger.
Hur görs anmälan?

Anmälan av ärende göras på något av nedan sätt:

 • e-tjänst på kommunens hemsida
 • telefonsamtal till externa mottagningsenheten
 • fysiskt möte som bokas via e-tjänsten eller via telefonsamtal till externa mottagningsenheten

Mottagningsenheten nås på 040-685 13 43 eller whistleblower.vellinge@serkon.se

Vem får ta del av anmälan?

Anmälan går till den externa mottagningsfunktionen där två särskilt utsedda personer har tillgång till anmälan. Beslut om hantering, utredning, uppföljning och avslut/avskrivning av inkommet ärende tas av behöriga tjänstemän i kommunen.

Allmän handling och sekretess

Inkommen anmälan utgör allmän handling och omfattas av sekretess. Det råder sekretess för de enskilda personer i ärendet, det gäller både den rapporterande, dvs. den som skickat in ärendet, och den/de rapporterade, dvs. den/de som utreds.

Behandling av personuppgifter
Meddelarfrihet

Om du inte omfattas av personkretsen som kan rapportera om missförhållanden och få skydd enligt Visselblåsarlagen, omfattas du ändå av bestämmelserna i våra grundlagar, tryckfrihetsförordningen (1949:105) och yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469).

Det står var och en fritt att utnyttja sina rättigheter enligt dessa lagar oaktat om man valt att använda sig av Visselblåsarlagens bestämmelser eller inte.

Skyddet som ges en person som rapporterar om missförhållanden enligt någon av våra grundlagar kallas sammantaget för Meddelarskyddet. Meddelarskyddet består av följande sex delar:

 • Meddelarfrihet
 • Anskaffarfrihet
 • Rätten till anonymitet

Dessa tre rättigheter åtföljs av bestämmelser om motsvarande skydd för dessa rättigheter:

 • Tystnadsplikt (källskydd)
 • Efterforskningsförbud
 • Repressalieförbud

Meddelarfriheten innebär att det står var och en fritt att, med endast de undantag som anges i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, meddela uppgifter i vilket ämne som helst för publicering i ett grundlagsskyddat medium. Uppgifterna måste dock vara avsedda för offentliggörande i ett grundlagsskyddat medium och lämnas till en sådan mottagare som anges i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

Anskaffarfriheten innebär att envar har rätt att, om inte annat följer av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, anskaffa uppgifter och underrättelser i vilket ämne som helst för att offentliggöra dem i ett grundlagsskyddat medium eller för att lämna ett meddelande enligt bestämmelserna om meddelarfrihet.

Den som lämnar uppgift för offentliggörande har rätt att vara anonym och de som tar del i tillkomsten, utgivningen eller spridningen av en framställning som införts eller varit avsedd att införas i ett medium som skyddas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen har tystnadsplikt beträffande nyssnämnda personers identitet.

Efterforskningsförbudet innebär att myndigheter och andra allmänna organ inte får forska efter den anonyme författaren eller upphovsmannen eller vem som utgett eller avsett att utge en framställning i tryckt skrift, vem som lämnat uppgift för publicering eller vem som tillhandahållit framställning för publicering.

Repressalieförbudet innebär att myndigheter och myndighetspersonal inte har rätt att vidta några för en enskild negativa åtgärder på grund av hans eller hennes bruk av meddelarfriheten.

Senast uppdaterad:
8 februari 2024 09:21