Hoppa till innehåll

Solarier

Om du planerar att starta en solarieverksamhet måste du anmäla det till miljö- och byggnadsnämnden senast sex veckor innan du startar din verksamhet.

Självservice

Solarieverksamheter ska anmälas till miljö- och byggnadsnämnden senast sex veckor innan start. Detta gäller både om du startar en verksamhet i din egen lokal eller om solariet finns i till exempel ett gym eller hotell.

Anmälan

Anmälan görs via vår e-tjänst ovan. Även övertagande av redan anmälda verksamheter ska anmälas.

Till anmälan ska bifogas:

Regler för solarier

Dessa regler är viktiga att uppfylla när du driver en solarieverksamhet och kontrolleras även vid inspektionen som utförs av miljöenheten:

18-årsgräns

Sedan den 1 september 2018 är det inte tillåtet att låta personer under 18 år att sola i solarium. Du som bedriver verksamhet med solarium har alltid ansvaret för att kontrollera att 18-årsgränsen följs. Du ska också kunna visa hur kontrollen av 18-årsgränsen utförs.

Bestämmelserna om 18-årsgräns för solarier kan uppfyllas genom att du som driver solariet antingen har personal på plats som kontrollerar kundernas ålder, eller använder en teknisk lösning som ser till att endast kunder över 18 år kan få tillträde till solariet. Det räcker inte med att informera om åldersgränsen genom den skylt med information om 18-årsgränsen som måste sitta väl synlig vid solariet.

För bemannade solarieverksamheter ska det finnas rutiner som ser till att all personal känner till och kontrollerar att 18-årsgränsen efterföljs. För obemannade solarieverksamheter kan olika tekniska system säkerställa att bestämmelserna om åldersgräns uppfylls. Det system som används måste vara sådant att en person över 18 år inte kan skicka vidare koder eller liknande till minderåriga.

Bygglov

När en ny lokal för solarieverksamhet inrättas eller en befintlig lokal förändras krävs många gånger bygglov eller att en bygganmälan görs enligt plan- och bygglagen, till exempel om en sådan lokal anordnas i en bostad. Kontakta plan- och byggenheten för mer information.

Avgift

Vid anmälan tas en avgift ut för handläggning och administration enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige i Vellinge kommun. Avgiften som tas ut beror på hur lång tid som har lagts ner i ärendet. Timavgiften är för närvarande 1 150 kronor i timmen.

Egenkontroll

Du som driver en verksamhet ska enligt miljöbalken ha den kunskap som behövs för att skydda människor och miljö mot olägenheter, framförallt mot smitta. Det innebär att du ska upprätta rutiner för upprätthållande av god hygien, kontroll av utrustning, rengöring av redskap, städning av lokaler, tvätt av textilier etc. En förteckning över de kemiska produkter som används måste också finnas.

Miljö- och hälsoskydd - boka inspektion
Senast uppdaterad:
8 februari 2024 14:16