Hoppa till innehåll

Hygienisk verksamhet

Om du planerar att starta en hygienisk verksamhet som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta genom användning av stickande och/eller skärande verktyg ska du anmäla det till kommunen senast sex veckor innan du startar din verksamhet.

Självservice

Ändring av anmälningsplikten

Den 1 juli 2021 ändrades anmälningsplikten för yrkesmässig hygienisk verksamhet. Det innebär att anmälningsplikten även omfattar stickande och skärande verksamhet, där det finns risk för annan smitta än bara blodsmitta. Exempelvis blir användning av rakkniv mot huden, håltagningspistol och verksamheter som använder sig av andra typer av stickande/skärande verktyg nu anmälningspliktiga. Verksamheter med risk för blodsmitta exempelvis fotvård, piercing, akupunktur och tatuering omfattas redan.

Verksamheter med anmälningsplikt

Verksamheter som använder skärande och/eller stickande verktyg, vilket medför en risk för blodsmitta eller annan smitta, har anmälningsplikt. Miljöenheten utövar regelbunden tillsyn på hygieniska verksamheter. Syftet med tillsynen är att förebygga skada för människors hälsa och miljön. Som verksamhetsutövare är du skyldig känna till de lagar och regler som din verksamhet omfattas av.

Exempel på anmälningspliktiga verksamheter:

Är du osäker på om din verksamhet är anmälningspliktig eller inte, skicka ändå in en anmälan så gör vi en bedömning. Om vi bedömer att du inte är anmälningspliktig kommer vi avsluta din anmälan och du kommer inte behöva betala någon avgift.

Verksamheter som inte kräver anmälan

Använder du inte verktyg som är skärande och/eller stickande måste du inte lämna in en anmälan. Verksamheten omfattas ändå av generella krav på egenkontroll och samma regler för hygien och lokaler gäller för dessa verksamheter. Miljöenheten har också regelbunden tillsyn på ej anmälningspliktiga verksamheter och vi vill gärna att du lämnar information om din verksamhet även om den inte är anmälningspliktig. Då får miljöenheten information om vilka nya verksamheter som öppnas och kan även lämna de råd och anvisningar som du kan behöva. Kommunen tar inte ut någon avgift för registrering av ej anmälningspliktig verksamhet.

Du informerar om din verksamhet, namn och adress, genom att skicka ett e-postmeddelande till registrator.byggomiljo@vellinge.se

När du ska göra anmälan

Anmälan görs via vår e-tjänst ovan senast sex veckor innan du planerar att starta din verksamhet. Tänk på att om ni är flera som delar lokal så måste var och en göra en egen anmälan. Det gäller även om det finns en befintlig verksamhet i lokalen som redan är anmäld. Du behöver även anmäla om du förändrar en redan anmäld verksamhet eller tar över en redan etablerad verksamhet.

Till anmälan ska bifogas:

Även ambulerande verksamheter, till exempel hembesök eller besök på arbetsplatser, måste du anmäla till den kommun där du har utrymme för att rengöra, lagra och iordningställa din utrustning. Lika höga krav på allmän hygien samt hantering och i förekommande fall smittrening av verktyg eller användning av engångsmaterial gäller för dessa verksamheter som för de stationära.

Lokal för hygienisk verksamhet

Viktigt att tänka på:

Egenkontroll

Alla hygienlokaler måste ha en egenkontroll. I korta drag innebär det att du ska ha koll på din verksamhet, känna till riskerna och förebygga dem. Du ska upprätta rutiner för kontroll av utrustning, rengöring av verktyg, städning av lokalen, tvätt av textilier med mera. Det ska finnas kemikalieförteckning och säkerhetsdatablad för alla faroklassade produkter, inklusive städprodukter. Om problem uppstår ska du ha rutiner för att åtgärda dem. För de anmälningspliktiga verksamheterna ställer miljöbalken också krav på att egenkontrollen ska vara dokumenterad.

Bygglov

När en ny lokal för hygienisk behandling inrättas eller en befintlig lokal förändras krävs många gånger bygglov eller att en bygganmälan görs enligt plan- och bygglagen, till exempel om en sådan lokal anordnas i en bostad. Kontakta plan- och byggenheten för mer information.

Avgift

Vid anmälan tas en avgift om 2 300 kronor ut för handläggning och administration enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige. Om du inte anmäler din verksamhet kan det leda till en miljösanktionsavgift enligt miljöbalken.

Mer information

Du hittar mer information om yrkesmässig hygienisk verksamhet och regler på Socialstyrelsens hemsida.

Senast uppdaterad:
8 februari 2024 14:16