Hoppa till innehåll

Slamspridning

Det är viktigt att slamspridning sköts på ett korrekt sätt. Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Vid användning av avloppsslam som ett gödselmedel i jordbruket är det viktigt att hanteringen och spridningen av slammet utförs i enlighet med uppsatta och för lantbruket aktuella miljömål (Giftfri miljö samt Ingen övergödning). Det är mottagaren (lantbrukaren) av slammet som ansvarar för att allt går rätt till.

För att förhindra felaktig hantering vid spridning av avloppsslam på åkermark med en negativ miljöbelastning som följd, finns följande rutiner om vad som gäller vid slamspridning inom Vellinge kommun. Grundläggande regler för spridning av slam finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring och i slamkungörelsen (SNFS 1994:2).

För att få ta emot och sprida slam på åkermark önskar miljö- och byggnadsnämnden att följande uppgifter lämnas in i god tid (senast 3 veckor) innan spridningstillfället:

Övrigt

På den areal där slam ska spridas ska representativt jordprov tas ut enligt Statens Naturvårdsverks (SNFS 1994:2) föreskrifter (bilaga D). Detta omfattar normalt ett blandprov om minst 0,5 liter som består av minst 25 stickprov, uttagna på en areal som är mindre eller lika med 5 hektar och som brukas på ett enhetligt sätt. Är fältet större än 5 ha krävs alltså fler blandprov. Proverna ska tas ut på ett djup av 25cm. Är markbearbetningsdjupet mindre än 25 cm kan provtagningsdjupet minskas till motsvarande djup, dock inte till mindre än 10 cm.

Tidigare gjorda markkarteringar kan användas avseende uppgifter om fosforklass.

Slam bör, om det inte är direkt nödvändigt ur logistisk synpunkt, aldrig mellanlagras innan spridning utan bör spridas direkt samt myllas ner omgående efter spridning. Om det anses helt nödvändigt att mellanlagra slammet inför spridning måste garantier lämnas för att tiden inte kommer att överstiga två dygn. Vid längre lagring måste en anmälan om mellanlagring lämnas in till miljöenheten i god tid innan lagringen påbörjas. Vidare måste vid mellanlagring, platsen på karta och markförhållanden redovisas.

Efter att miljöenheten granskat informationen lämnar miljö- och byggnadsnämnden ett föreläggande till verksamhetsutövaren (mottagaren av slammet) med försiktighetsmått och krav på skyddsåtgärder i samband med slamspridningen.

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggningen av ärendet.

Detaljplanerat område

För att sprida slam inom eller närmare än 100 meter från detaljplanerat område krävs att man söker tillstånd/gör en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden.

På vilka grödor får slam inte spridas?

Avloppsslam får aldrig användas:

I övrigt görs en bedömning i varje enskilt fall. Tänk även på krav/förbud i eventuella certifieringar eller kontraktsodlingar.

Senast uppdaterad:
16 september 2020 13:59