Hoppa till innehåll

Bekämpningsmedel

För att skydda människor, djur och miljö finns det regler om hur hantering av bekämpningsmedel får gå till. Vissa medel får du bara använda om du har särskild utbildning och vissa platser får bara besprutas om miljöenheten godkänt det.

Självservice

Alla bekämpningsmedel är mer eller mindre farliga för hälsa och miljö och därför är det viktigt att du tar reda på om du verkligen behöver använda kemisk bekämpning innan du besprutar.

Vem får använda bekämpningsmedel?

Du får bara använda bekämpningsmedel som är godkända av kemikalieinspektionen. På Kemikalieinspektionens webbplats finns ett register där det går att söka efter vilka som är godkända.

Bekämpningsmedel delas in i tre behörighetsklasser, med olika krav.

Läs mer i Kemikalieinspektionens bekämpningsregister nedan.

Bekämpningsmedelsregistret - kemi.se

Tillstånd och anmälan

På vissa platser behöver du ha tillstånd från miljöenheten för att få använda bekämpningsmedel, på andra områden gäller anmälan.

Tillstånd (ansökan) krävs:

Om du planerar att genomföra en spridning enligt ovan är du skyldig att ansöka om tillstånd i god tid till miljöenheten. Ansökan görs via vår e-tjänst ovan.

Vattenskyddsområde - vellinge.se

Anmälan krävs:

Om du planerar att genomföra en sådan spridning är du skyldig att anmäla det till miljöenheten senast 4 veckor före den dag som spridningen ska genomföras. Anmälan görs via vår e-tjänst ovan.

Till anmälan/ansökan bifogas

Till ansökan om yrkesmässig spridning inom vattenskyddsområde bifogas dessutom

Avgift

Kommunfullmäktige i Vellinge har beslutat om avgifter för handläggning av anmälan och ansökan om spridning av bekämpningsmedel. För anmälan är avgiften för närvarande 1 150 kr och för ansökan om tillstånd 2 300 kr.

Spill och avfall

Om du upptäcker att bekämpningsmedel har läckt ut eller riskerar att läcka ut ska du meddela räddningstjänsten omedelbart. Om det läckt ut ska även markägaren och miljöenheten meddelas. Rester av bekämpningsmedel är farligt avfall och ska hanteras separerat från annat avfall.

Dokumentera bekämpningen i en journal

All yrkesmässig bekämpning ska dokumenteras i en så kallad sprutjournal. Journalen måste sparas i minst tre år. Hos Säkert växtskydd finns exempel på sprutjournal samt handledning för hur den ska fyllas i.

Läs mere på Säkert växtskydds hemsida nedan.

Säkert växtskydd - sakertvaxtskydd.se

Skyddsavstånd

Vid all bekämpning ska du ha ett skyddsavstånd mellan det bekämpade objektet och det som kan ta skada av bekämpningsmedlet. De skyddsavstånd som du använt vid spridningen ska dokumenteras i sprutjournalen.

Markanpassat skyddsavstånd

Det grundavstånd som alltid ska användas kallas markanpassat skyddsavstånd och ska ge ett skydd mot marktransport av bekämpningsmedel. Avstånden är de samma år från år och kan gärna ritas in på en karta som bifogas sprutjournalen.

Du bör minst hålla följande markanpassade skyddsavstånd:

Vindanpassat skyddsavstånd

Beroende av hur det blåser, vilken temperatur det är och vilket utrustning du har varierar skyddsavståndet. En hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd finns i Greppa växtskyddets folder.

Läs mer på Greppas växtskydds hemsida.

Greppa - greppa.nu

Så förvaras bekämpningsmedlen

Du bör förvara bekämpningsmedel i ett låst, välventilerat och frostfritt utrymme och försäkra dig om att eventuellt läckage kan samlas in, det vill säga utrymmet ska vara väl invallat. En annan möjlighet är att förvaringen sker i ett rum med tätt golv utan golvbrunn och med en hög tröskel.

Du bör ha en förteckning över alla medel som du förvarar. Tänk även på att vissa kemikalier inte ska förvaras på samma ställe då de kan reagera med varandra.

Så fylls en kemikaliespruta

Att fylla på en besprutningsspruta ska ske i fält eller på biobädd. Om påfyllningen sker i fält ska du hålla ett skyddsavstånd på minst 30 meter till brunnar, diken, vattendrag och sjöar. Vatten till sprutan får inte tas direkt från vattendrag om det finns risk för att tillblandad vätska kan gå baklänges ut i vattendraget.

Väljer bekämpningsmedel med omsorg, med tanke på dess egenskaper:

Senast uppdaterad:
8 februari 2024 14:48