Hoppa till innehåll

Miljöfarlig verksamhet

Om du bedriver eller planerar att bedriva verksamhet som är klassad som miljöfarlig verksamhet kan det krävas tillstånd eller anmälan.

Självservice

Med miljöfarlig verksamhet menas all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt ger utsläpp till mark, luft eller vatten som kan vara skadligt för miljön eller människors hälsa. Miljöbalkens regler gäller för både stora och små verksamheter.

Anmälningsplikt och tillståndsplikt

För vissa verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd. I Miljöprövningsförordningen kan du se vilka verksamheter som är anmälningspliktiga och vilka som är tillståndspliktiga. Exempel på verksamheter som kan vara anmälningspliktiga är mekaniska verkstäder, laboratorier, bensinstationer, kemtvättar och verksamheter som förbrukar organiska lösningsmedel.

De olika miljöfarliga verksamheterna delas upp i olika klasser beroende på verksamhetens storlek och farlighet, men alla verksamheter måste känna till miljöbalkens hänsynsregler och övriga bestämmelser.

Läs mer om miljöprövningsförordningen på Riksdagens hemsida

Anmälan av C-verksamhet

Anmälan ska göras av verksamhetsutövaren, det vill säga det företag som ska ansvara för verksamheten. Det ska framgå vem som är ansvarig för verksamheten. Vi behöver en situationsplan (skalenlig karta med anläggningens olika delar och närmaste bostäder markerade) och ett egenkontrollprogram för verksamheten.

Din anmälan måste utöver det innehålla alla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att miljöenheten ska kunna bedöma den miljöfarliga verksamhetens (eller åtgärdens) art, omfattning och miljöeffekter.

Beroende på storlek och påverkan av verksamheten kan det ställas krav på en miljökonsekvensbeskrivning. Detta kommer vi i så fall att kommunicera med dig.

Ändrad verksamhet

Om du gör förändringar som påverkar miljön i din anmälningspliktiga verksamhet ska du i god tid anmäla det till miljöenheten.

Egenkontroll

För anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter finns lagkrav på egenkontroll. Det innebär att du så snart du påbörjar din verksamhet måste arbeta aktivt med egenkontroll, för att minska risken för miljö och hälsa. Lagen kräver att egenkontrollen ska innehålla:

Egenkontrollen ska vara godkänd av verksamheten, dokumenteras skriftligt och kunna visas upp för miljöenheten på begäran.

Miljö- och hälsoskydd - boka inspektion
Senast uppdaterad:
16 mars 2021 15:28