Hoppa till innehåll

Köldmedier

Köldmedier är ämnen som ingår i värmepumpar, kylar, frysar och luftkonditionering. Du som ansvarar för anläggningar av en viss storlek ska rapportera till kommunen. Det är också viktigt att du känner till och följer de regler som gäller för installation och skötsel av utrustningar som innehåller köldmedier.

Köldmedier används i anläggningar som ska värma upp eller kyla ner omgivningen. De finns i kylar, frysar, luftkonditioneringsaggregat och värmepumpar. Ofta innehåller köldmedier ämnen som skadar ozonskiktet och som bidrar till växthuseffekten. Syftet med reglerna är att förhindra utsläpp av fluorerade ämnen som fungerar som kraftfulla växthusgaser.

Ditt ansvar

Det är du som är ägare av aggregat med köldmedia som har ansvaret för att följa reglerna på området. Att inte utföra de kontroller som krävs, att inte rapportera före den 31 mars eller att anlita en obehörig tekniker medför att man får betala en miljösanktionsavgift samt en extra tillsynsavgift.

Som ägare av aggregat ska du:

Anlita certifierade servicetekniker

Det är viktigt är att att du alltid anlitar behöriga kylservicetekniker. Det gäller vid service av aggregat, vid den lagstadgade läckagekontrollen och vid andra ingrepp i köldmediesystemet på din anläggning. Om du behöver ett installationsintyg ska det också tas fram av en certifierad tekniker. För dig är det en trygghet att de här företagen är väl insatta i krav och rutiner, till exempel för vad köldmedierapporten ska innehålla.

Vad du ska göra beror på aggregatens storlek

Reglerna för vad som ska göras bygger på mängden koldioxidekvivalenter (tidigare gällde kilo köldmedia).

Årsrapportens innehåll

Den årliga rapporten till miljöenheten ska innehålla följande uppgifter:

Årsrapporten ska undertecknas av en representant för den som ansvarar för aggregaten.

Avgift

För miljöenhetens granskning av årsrapporter får du betala en fastställd handläggningsavgift enligt kommunens taxa.

Skicka dokumentationen till miljöenheten

Årsrapporter, underrättelser om ny anläggning, skrotningsintyg och annan dokumentation ska skickas till miljöenheten i Vellinge kommun, 235 81 Vellinge eller med e-post vellinge.kommun@vellinge.se

Kontakta ditt kylserviceföretag eller miljöenheten i Vellinge om du har frågor om reglerna.

Läs mer på Svenska Kyl & Värmepumpsföreningens hemsida

Senast uppdaterad:
16 september 2020 13:55