Hoppa till innehåll

Gödsellagring

När kommunen gör tillsyn på en gård med djur kontrolleras bland annat hur gödsel tas om hand. Gödsel ska lagras på ett miljömässigt bra sätt. Kravet är att det inte ska ske något läckage från lagringen till omgivande mark och vatten.

Hur ska gödsel lagras?

Gödsel och urin ska lagras i täta behållare eller på tätt underlag utan läckage till omgivningen. Vid lagring av stallgödsel i urin- eller flytgödselbehållare ska det finnas ett stabilt svämtäcke eller annan täckning som effektivt minskar ammoniakförlusterna. Täckningen ska återbildas snarast efter tömning eller om annan skada sker på täckningen. Påfyllning av urin- och flytgödselbehållare ska ske under täckning.

Om det krävs uppsamling eller inte från gödselplatta beror bland annat på vilken typ av gödsel som lagras och på utformningen av plattan.

Lagringsbehov

Varje verksamhet ska göra en beräkning över behovet av lagringskapacitet för stallgödsel. Vid beräkningen ska hänsyn tas till:

Beroende på vilket djurslag och hur många djur verksamheten har finns olika krav på hur länge man ska kunna lagra gödseln. Beräkningen ska finnas tillgänglig så länge den är aktuell för verksamheten. Schablonvärden får användas vid beräkning av lagringsvolymen.

Läs mer om beräkning på Miljöhusesyns hemsida

Gödsellagring i stallbyggnad (exempelvis djupströbädd) får räknas in i lagringsutrymmet för stallgödsel. Däremot får inte lagring av stallgödsel direkt på marken utomhus räknas in.

Tillfällig lagring i stuka

Stallgödsel bör i första hand lagras i ordinarie lagringsutrymmen. En gödselstuka är en tillfällig mellanlagring av gödsel på mark utomhus. Det kan finnas två anledningar till att använda gödselstuka; tillfällig lagring i fält eller kompostering i fält. Varken tillfällig lagring i stuka eller kompostering får räknas in i lagringskapaciteten och kan inte ersätta behovet av större lagringsutrymmen.

Lagring i stuka innebär, som vid alla annan gödselhantering, att de allmänna hänsynsreglerna måste följas. Det betyder bland annat att lagringen måste göras på ett sådant sätt att det inte läcker gödselvatten till yt- eller grundvatten eller att det leder till en alltför stor olägenhet för grannar.

Läs mer om lagring av gödsel på Jordbruksverkets hemsida

Senast uppdaterad:
16 september 2020 13:57