Hoppa till innehåll

Använda avfall i anläggningsarbeten

Att återanvända avfall i anläggningsarbeten är en miljövinst då det innebär att man sparar på jungfruliga resurser. Men återanvändning av avfall kan ibland innebära föroreningsrisker och därför kan åtgärden behöva anmälas eller tillståndsprövas.

Självservice

Vad är ett avfall?

Med avfall avses ”något som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med”. Exempel på material som kan vara avfall för anläggningsmål är schaktmassor, jord, krossad betong och tegel.

Anläggningsändamål

Förutom att det ska vara ett avfall ska det också finnas ett anläggningsändamål för att dessa regler ska vara tillämpbara. I Naturvårdsverkets handbok beskrivs detta närmare. I handboken anges också riktvärden för föroreningsinnehåll samt utlakning av föroreningar. Av handboken framgår det vidare att fyra kriterier ska vara uppfyllda:

Hantera asfalt

Vid återanvändning av asfalt ska förekomst av äldre tjärhaltig asfalt uppmärksammas med avseende på miljö- och hälsoskadliga ämnen. Vid misstanke om att det är tjärasfalt ska alltid provtagning göras. Läs mer i informationsbladet nedan.

Anmälan eller tillstånd kan krävas

Det som avgör om det krävs en anmälan eller tillstånd är risken för förorening av mark och vatten. Detta bedöms främst utifrån massornas kvalité och platsens känslighet. Med föroreningsrisk menas främst risk för att massorna kan innehålla förhöjda halter av föroreningar med hänsyn till omgivningen. Om föroreningsrisken bedöms som ringa ska en anmälan göras till kommunen senast 6 veckor innan verksamheten påbörjas. Bedöms risken vara mer än ringa ska tillstånd sökas hos Länsstyrelsen.

Följande ska bifogas anmälan

samt en karta där följande är inritat:

Debitering

Kommunfullmäktige har beslutat om taxa för miljöenhetens tillsynsarbete. Miljöenheten debiterar för den tid som läggs ner på att handlägga ärendet.

Senast uppdaterad:
16 september 2020 13:59