Hoppa till innehåll

Enkelt avhjälpta hinder

Publika lokaler och allmänna platser ska göras mer tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.

Har du en funktionsnedsättning och problem med att använda publika lokaler som till exempel butiker, frisörer, läkarmottagningar, restauranger eller att ta dig fram på allmän mark? Anmäl detta till kommunen så gör vi en utredning. Vellinge.kommun@vellinge.se Enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser ska åtgärdas.

Det gäller:

 • de delar av lokaler dit allmänheten har tillträde, till exempel receptioner, butiker, restauranger eller teatrar.
 • platser som är angivna som allmän plats i detaljplanen.

Vad är ett enkelt avhjälpt hinder?

Några exempel på enkelt avhjälpta hinder är:

 • mindre nivåskillnader eller trappsteg
 • höga trösklar
 • avsaknad av ledstänger
 • tunga dörrar
 • dörröppnare eller andra manöverdon som är olämpligt placerade eller utformade
 • dålig belysning
 • dålig ljudmiljö
 • bristande kontrastmarkering och bristande varningsmarkering
 • bristande utformning av orienterande skyltning
 • brist på teleslinga eller någon annan teknisk lösning i receptioner
 • bristfällig skyltning
 • brister i utformning och placering av fast inredning

Normalt räknas det inte som enkelt avhjälpt att till exempel installera en hiss eller bygga om en toalett.

Vem ska åtgärda hindret?

I de flesta fall är det byggnadens ägare, men det kan också vara en verksamhetsutövare som hyr en lokal.

Även äldre kulturbyggnader bör göras tillgängliga

Äldre byggnader och byggnader som bedömts vara särskilt värdefulla får inte förvanskas, men de får förändras på ett respektfullt sätt för att öka tillgängligheten.

Hur fungerar reglerna?

Reglerna gäller retroaktivt, du behöver alltså avhjälpa hinder som finns sedan tidigare i befintliga publika lokaler och allmänna platser, till exempel om ett krav läggs till. Reglerna kan du läsa i sin helhet i Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder BFS 2011:13 (ändrad 2013:9).

Senast uppdaterad:
2 december 2021 11:24