Hoppa till innehåll

Brandfarlig vara

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för hantering av större mängder brandfarlig vara. Krav på tillstånd beror också på vilken verksamhet som bedrivs. Räddningstjänsten i Trelleborg handlägger tillståndsärenden för Vellinge kommun.

Viktiga egenskaper för brandfarliga vätskor och gaser

Flampunkt

Brandfarliga vätskor delas in i olika klasser utifrån deras flampunkt. Flampunkten är den temperatur som en vätska minst måste uppnå innan den kan antändas. Är temperaturen lägre, innebär detta att vätskan inte avger tillräckligt med ångor. Här nedan finns det några exempel på brandfarliga vätskor och vilken klass de tillhör:

Klass 3:  vätskor som avger brännbara ångor om omgivningstemperaturen är mellan 55-100 °C. Exempel på sådana vätskor är tändvätska, dieselolja och eldningsolja.
Klass 2b: vätskor som avger brännbara ångor om omgivningstemperaturen är uppvärmd, (30-55 °C) över normal rumstemperatur. Detta kan hända till exempel vid starkt solsken. Exempel är fotogen, terpentin och naftaprodukter.
Klass 2a:  vätskor som vid normala rumstemperaturer, mellan 21-30 °C avger brännbara ångor till exempel xylen, vissa snabbtorkande färger samt rostskyddsfärger.
Klass 1:  vätskor som avger brännbara ångor redan vid mycket låga temperaturer, till exempel bensin, koncentrerad spolarvätska, etanol, metanol och E85.

Flaskor med brandfarlig vätska har normalt klassmärkningen på etiketten. I annat fall kan klassen och flampunkten hittas i varuspecifikationsbladet för varan. Läs mer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida.

Brandfarligt och explosivt - msb.se

Vad är brandfarlig vara?

Till brandfarliga varor räknas gaser och gasblandningar som kan antändas i luft vid 20 °C vid normalt atmosfärstryck och vätskor med flampunkt som inte överstiger 100 °C, samt brandreaktiva varor.

Tillstånd

Gränsen för när tillstånd krävs beror på vilken typ av brandfarlig vara hanteras och om varan hanteras yrkesmässigt eller privat. Hantering av brandfarliga varor på byggarbetsplatser och vid evenemang är nu tillståndspliktig. Vissa frimängder tillåts. Ta kontakt med Trelleborgs räddningstjänst om det råder tveksamheter.

Brandfarlig vara - trelleborg.se

Anmälan

På länken nedan kan du läsa mer om vad gäller för installation av oljecistern på länken nedan.

Oljecisterner - vellinge.se

Senast uppdaterad:
30 april 2019 12:15