Hoppa till innehåll

Kemikalier

Som verksamhetsutövare ansvarar du för att kemikalier hanteras så säkert som möjligt och att ett eventuellt utsläpp inte orsakar skada på människors hälsa eller miljön. Det räcker inte bara med tekniska skyddsåtgärder.

Det är viktigt att regelbundet bedöma riskerna med hanteringen och att det finns en tydlig ansvarsfördelning inom företaget. All personal som hanterar kemikalier måste ha den kunskap som behövs och ha tillgång till tydliga instruktioner.

Kemikalieförteckning

Alla kemikalier som används i verksamheten ska redovisas i en kemikalieförteckning. Säkerhetsdatablad ska finnas för de ämnen och blandningar i förteckningen, som är klassificerade som farliga (brandfarliga, oxiderande, explosiva, hälsofarliga, miljöfarliga) eller som innehåller minst en procent av ett hälso- eller miljöfarligt ämne.

Förvaring

Kemikalier ska inte lagras i närheten av dag- eller spillvattenbrunnar, diken, vattendrag och liknande. Om det finns risk för påkörning ska någon form av skydd ordnas som förhindrar detta. Utformningen av skyddet måste väljas utifrån vilka fordon som används. Gaffeltruckar kan till exempel orsaka skador ganska högt över marken.

Tänk på att obehöriga inte ska komma åt kemikalierna. Det är också viktigt att kemikalier förvaras väl avskilda från produkter som är avsedda att förtäras. Gifter bör förvaras inlåsta. Det är viktigt att välja placering så att eventuella ångor inte når utrymmen där människor vistas. Utrymmen där kemikalier förvaras ska skyltas/märkas med dekaler så att det tydligt framgår att det förvaras kemikalier där.

Förvaringskärl

Det är viktigt att de cisterner, fat, dunkar och andra kärl som används är av ett material som håller för kemikalien och att de är i gott skick så att de inte går sönder. Genom att förse kärlen med lock eller annan tillslutning kan avdunstning till luft förhindras. Alla förvaringskärl ska märkas så att alla som hanterar dem vet vad de innehåller och hur man ska skydda sig. Använd helst originalförpackningar.

Underlag

Underlaget ska vara tätt och stå emot de kemikalier som lagras, åtminstone under den tid som går åt för att sanera ett eventuellt utsläpp. Underlag som utsätts för återkommande kemikaliespill ska vara lätt att rengöra och beständigt mot de kemikalier som hanteras.

Kemikalieförråd

Om ett särskilt förråd avsett för lagring av kemikalier används så bör det rymma volymen i det största kärlets volym plus tio procent av den maximalt lagrade volymen. Kontrollera att dörröppningen har en tillräckligt hög tröskel och att väggarna är täta mot golvet. Det får inte finnas golvbrunnar som är anslutna till dag- eller spillvattennätet inne i kemikalieförrådet. Förrådet ska skyltas/märkas med dekaler så att det tydligt framgår att det förvaras kemikalier där.

Invallning

En särskild invallning kan behöva utföras exempelvis om:

En invallning kan utformas på många olika sätt. Den kan till exempel vara ett uppsamlingstråg av plåt eller plast. På tråget kan ett galler läggas att ställa fat och dunkar på. En invallning bör rymma det största förvaringskärlets volym plus tio procent av maximalt lagrad volym. Invallningar utomhus ska skyddas från nederbörd.

Observera att kemikalier som kan reagera häftigt med varandra ska lagras väl åtskilda. De får inte förvaras inom samma invallning så att de kan blandas med varandra vid ett eventuellt läckage. Exempelvis bör inte syror förvaras tillsammans med cyanider, hypoklorit, sulfider eller alkalier.

Kemikalieinspektionen

Den centrala tillsynsmyndigheten på kemikalieområdet är Kemikalieinspektionen. På deras hemsida kan man hitta mycket information om kemiska produkter och ämnen, och om vilka regler som gäller.

Läs mer på Kemikalieinspektionens hemsida

Senast uppdaterad:
16 september 2020 13:55