Till Vellinge kommuns startsida

Ledighet

Endast i undantag kan ledighet beviljas och beslut om beviljad ledighet grundas då på särskilda skäl och en samlad bedömning av elevens situation. Vi vill också betona att skolan inte har möjlighet att prioritera stöd eller extra bedömningstillfällen för elever som väljer att ta ledigt från skolarbetet. Läs mer om Sundsgymnasiets policy vid ledighet nedan.

Sundsgymnasiets policy vid ansökan om ledighet

Sundsgymnasiet lägger stor vikt vid att eleverna, så långt som möjligt, skall utvecklas och lyckas väl med sina studier. Elever går i skolan 178 dagar av de 365 dagar av ett år och därför är vår hållning att eleverna skall förlägga sin ledighet/resor till när eleverna har sina lov. Vi ser år efter år ett mycket tydligt samband mellan frånvaro och vikande studieresultat och är därför också mycket restriktiva med att bevilja ledigt från skolarbetet.

Endast i undantag kan ledighet beviljas och beslut om beviljad ledighet grundas då på särskilda skäl och en samlad bedömning av elevens situation. Vi vill också betona att skolan inte har möjlighet att prioritera stöd eller extra bedömningstillfällen för elever som väljer att ta ledigt från skolarbetet.

Bland de omständigheter som beaktas som särskilda skäl är frånvarons längd, elevens studiesituation, elevens möjligheter att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt hur angelägen ledigheten är för eleven.

Vad som utgör en enskild angelägenhet kan vara mycket speciella resor, familjehögtider av stor vikt eller religiösa högtider av stor betydelse för eleven.

Ledigheten måste lämnas in till mentor minst 14 dagar före ledigheten för att beviljande av ledighet skall övervägas.

Vi vill även betona att Sundsgymnasiet inte erbjuder stöd eller några extra bedömningstillfällen som en direkt följd av ledigheten.

Arbetsgång

  1. Elev (och vårdnadshavare för icke myndig elev) söker ledighet enligt instruktioner som finns angivna på ledighetsblanketten.
  2. A) Ledighet för upp till tre dagar lämnas till mentor för godkännande.
    B) Ledighet för mer än tre dag lämnas till mentor för vidarebefordran till Biträdande rektor för godkännande.
  3. Baserat på inkommen information via ansökan tar mentor/Bitr. rektor ställning till:
    A) Elevens skolsituation
    B) Om det föreligger särksida skäl, elevens förmåga att kompensera för förlorad undervisning i relation till den sökta ledighetens omfattning.
  4. Elev (vårdnadshavare till omyndig elev) får ta del av beslutet.

Ledighetsansökan (Word-dokument, 56 kB)