Till Vellinge kommuns startsida

Arbetsmiljö

Sundsgymnasiet skall ha en trygg och säker fysisk och psykosocial arbetsmiljö för elever och personal. Arbetsmiljöarbetet skall integreras i den löpande verksamheten och ges lika stort utrymme som andra verksamhetsfrågor.

Arbetsmiljöpolicy

Brister i arbetsmiljön ska rapporteras, förebyggas och åtgärdas. Alla har ansvar för att skapa och se till att arbetsplatsen har en fortsatt god arbetsmiljö. Genom kontinuerlig utbildning och information skall vi hålla oss informerade om de regler och riktlinjer som gäller inom arbetsmiljöområdet. Arbetsmiljön skall vara säker, stimulerande och utvecklande. Arbetet skall bedrivas i ändamålsenliga lokaler. Vi skall arbeta så att alla anställda får behålla aktning, respekt och människovärde. Arbetsmiljöer och arbetsförhållande skall utformas så att de lämpar sig för både personal och elever. En god psykosocial arbetsmiljö främjar trivseln på arbetet. Kränkande särbehandling accepteras inte. Därför är det av största vikt att alla anställda, elever och vuxenstuderande medverkar i att fånga upp signaler som kan tyda på kränkande särbehandling.

Arbetsmiljökommitté

Abetsmiljökommittén på Sundsgymnasiet arbetar med skolans arbetsmiljöfrågor. Rektor leder gruppens arbete. Arbetsmiljökommittén på Sundsgymnasiet sammanträder fyra gånger per år.

  • Jonas Frankel, rektor
  • Cecilia Swärd, rektorsassistent
  • Conny Leche, vaktmästare
  • Mats Holmkvist, kök
  • Ella Stenmarck, kemi
  • Vakant, skyddsombud lärare
  • Elevskyddsombud

Arbetsskada

Vid arbetsskada kontakta Cecilia Swärd för att göra en direkt anmälan till Försäkringskassan. Undervisande lärare (om skadan uppstått under en lektion) och skyddsombud ska om möjligt vara närvarande vid anmälan.

Tillbud

Tillbud är oönskade händelser eller situationer som skulle kunna leda till ohälsa eller olyckor. De kan ge värdefull information om hur arbetet på skolan kan göras säkrare och bättre.

Om du har något att rapportera, kontakta någon av våra elevskyddsombud (se nedan) eller fyll i en tillbudsrapport.

Elevskyddsombud

Elevskyddsombudens roll är att företräda eleverna i arbetsmiljöarbetet och verka för en arbetsmiljö i skolan. Ombuden ingår i Sundsgymnasiets arbetsmiljökommitté och är med vid den allmänna skyddsronden två gånger om året.

För varje program i gymnasieskolan ska en företrädare för eleverna utses att medverka i skolans skyddsverksamhet såsom elevskyddsombud.