Till Vellinge kommuns startsida

Vellinge kommuns grundsärskola

Barn och ungdomar som på grund av utvecklingsstörning inte bedöms kunna nå upp till kunskapskraven i grundskolan har rätt att gå i grundsärskolan. Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av 9 årskurser.

Grundsärskolan är en egen skolform med egna kursplaner och betygskriterier. Eleverna läser ämnen, ämnesområden eller en kombination av dessa. Efter grundsärskolan finns det möjlighet att läsa vidare på gymnasiesärskolan eller om du är över 20 år på Särvux.

För att ta reda på om grundsärskolan är rätt alternativ för en elev ska en grundlig utredning alltid göras. Det är viktigt att en helhetsbedömning görs av elevens förutsättningar och orsakerna till elevens svårigheter. Utredningen omfattar fyra områden; en pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk samt en social utredning. Utifrån dessa görs en samlad bedömning om eleven är behörig till grundsärskolan.

Grundsärskolan består av nio årskurser. Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som benämns träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen.

Kursplanerna för grundsärskolan omfattar 13 ämnen: bild, engelska, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, modersmål, musik, naturorienterande ämnen, samhällsorienterande ämnen, slöjd, svenska och svenska som andraspråk samt teknik.

Kursplanerna för träningsskolan omfattar fem ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

I vissa fall kan eleven integreras i grundskolan Det innebär att hela eller delar av undervisningen bedrivs i en grundskoleklass men att eleven läser och bedöms utifrån grundsärskolans kursplaner.

Vellinge kommun har en grundsärskola, vilken är placerad på Ljungenskolan i Höllviken. Här finns grundsärskola och inriktning träningsskola.

Grundsärskolans fritidshem

Fritidsverksamheten vänder sig i första hand till barn i åldern 7 till 12 år. Finns önskemål kan barnet gå kvar på fritids det läsår det fyller 13 år.

Läsåret efter det att barnet fyllt 12 år kan (enligt LSS lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) fritidshemsplats erbjudas på Ljungklockan i Skanör.

Länkar:

Till Ljungenskolan: http://vellinge.se/utbildning-barnomsorg/grundskola/grundskolor/ljugenskolan-subsajt/sarskola/

Grundsärskolan är till för ditt barn: http://www.skolverket.se/publikationer?id=3202

Om grundsärskola: http://www.skolverket.se/skolformer/grundskoleutbildning/grundsarskola

Läroplan och kursplan för grundsärskolan:

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundsarskola/laroplan-och-kursplaner-for-grundsarskolan-1.199048