Skydd mot höga havsnivåer

Vellinge kommun jobbar omfattande med skydd mot stigande havsnivåer. På denna sida har vi samlat information om hur kommunen arbetar med frågan och vad som är aktuellt just nu.

måkläppen

SMHI räknar med att den genomsnittliga havsnivån kan ha höjts med upp till en meter de närmaste 100 åren.

Vellinge kommun är utsatt då en stor del av befolkningen är bosatta inom kommundelarna Skanör-Falsterbo, Ljunghusen, Höllviken och Kämpinge. En omfattande del av bebyggelsen i dessa områden ligger på nivåer lägre än 3-4 meter över havets nuvarande medelvattennivå.

Aktuellt just nu

Vellinge kommun avser att ansöka om tillstånd vid Mark- och miljödomstolen för anläggande av översvämningsskyddet på Falsterbonäset.

Med anldning av detta hade kommunen under september och oktober 2017 samråd med allmänheten samt berörda myndigheter och organisationer. Runt 150 yttranden inkom under samrådstiden.

Nu återstår att sammantsälla samrådsmaterialet och därefter skicka in ansökan till Mark- och miljödomstolen vilket kommer göras i början av 2018. Därefter kommer Mark- och miljödomstolen att behandla ärendet vilket kan ta ungefär ett år.

Ta del av samtliga samrådshandlingar

Handlingsplan

2013 antog kommunfullmäktige en handlingsplan för hur man ska arbeta med frågan på både kort (5-10 år), medellång (20-40 år) och lång sikt (40-80 år). Åtgärderna kommer att bestå i tångvallar, upphöjda vägbankar och cykelbanor samt nya jordvallar.

Förstärkning av naturliga förhållanden

Skydden mot stigande havsnivåer kommer göras med stor hänsyn till landskapet i det aktuella området. Vallar och förhöjningar utformas i första hand genom att naturliga förhållanden i landskapet utnyttjas. Det kan till exempel vara mindre omfattande förhöjningar av befintliga väg- och banvallar.

Ett arbete som påbörjades för länge sedan

Längs vissa sträckor finns tångvallar som byggdes för över 100 år sedan. Det var den tidens skydd mot havet. De skyddsåtgärder som nu planeras är alltså en fortsättning på det arbete som våra förfäder en gång startade.

Arbetsgruppen

Under 2014 utsågs en arbetsgrupp med medlemmar från tillväxtavdelningen och den tekniska enheten. Gruppen arbetar för att följa handlingsplanen som innefattar ansökan till mark- och miljödomstolen. I arbetsgruppen ingår tekniska konsulter från SWECO. Juridisk konsultation kommer från advokatfirman Lindahl.