Hoppa till innehåll

Kustprogram

Vellinge kommun har en fantastisk kust. I mötet mellan hav och land finns stora natur-, kultur- och rekreationsvärden som är viktiga för kommunen och dess alla boende och besökare. Samtidigt är kusten påverkad av pågående naturliga förändringar, vilket skapar utmaningar i hur området i framtiden ska skötas och förvaltas.

Ett nytt långsiktigt perspektiv på kustens värden

I Vellinge kommun finns en långvarig tradition av att arbeta med kusten inom olika verksamheter, till exempel har det studerats vad som kommer hända vid ett förändrat klimat och hur stränderna ska hållas rena och fina. Uppdraget att ta fram ett kustprogram är ett nytt steg i kommunens arbete med kusten och ska blicka framåt och bidra till en gemensam bild över framtida prioriteringar. Kustprogrammet är ett pågående arbete med att ta fram ett styrdokument för att säkerställa en attraktiv kust i framtiden.

Fokusområden

I arbetet har det gjorts en avgränsning om vilka sakfrågor som är relevanta för Vellinge kommun. Kustprogrammet fokuserar därför på tre viktiga områden som belyser befintliga värden, utmaningar och möjligheter. Fokusområdena är:

En annan fråga som ofta nämns om kusten är risken för översvämningar. Vellinge kommun har en separat handlingsplan för att skydda befintlig bebyggelse mot översvämning. Därför behandlas inte denna fråga i kustprogrammet.

Kunskapsinventering och strategisk inriktning

Kommunen har sedan tidigare låtit ta fram flertalet utredningar om olika frågor som berör kusten. De tidigare utredningarna utgör ett kunskapsunderlag. Ur detta kunskapsunderlag har Vellinge kommun tagit fram sju stycken strategier som projektets styrgrupp, kommunstyrelsens arbetsutskott, tycker är viktiga att fokusera på. Utifrån dessa pågår ett arbete med att identifiera möjliga åtgärder. Följande strategier utgör den strategiska inriktningen:

Tidplan

Kustprogrammet är ett pågående arbete och förväntas antas av kommunstyrelsen under 2020. Om du vill veta mer om projektet eller har frågeställningar som skulle vara värdefulla är du välkommen att höra av dig. Det kommer inte bli något samråd om kustprogrammet då det är en kunskapssammanställning och internt styrdokument om kommande prioriteringar. Det är därför viktigt att du själv tar kontakt om du har något som du tror kan tillföra kunskap.

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Översiktsplanarkitekt Lisa Dieckhoff
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se