Hoppa till innehåll

Huvudförhandling december 2019

Huvudförhandling, Mark- och miljödomstolen gällande Skydd mot höga havsnivåer 25 november till 13 december 2019

Under perioden 25 november till 13 december 2019 hölls det huvudförhandling av mark- och miljödomstolen i Vellinge kommun angående kommunens ansökan om att få uppföra ett översvämningsskydd mot tillfälliga högvatten som forskningen tyder kommer både bli mer frekvent och högre nivåer i framtiden än vad vi har idag. Skyddet behövs dock inte bara i framtiden utan redan idag är Höllviken och Näset utsatt för översvämningar. Mark- och miljödomstolen avser att förkunna dom i mars månad 2020.

Dag 1–3: Generell genomgång av ansökan, teknisk beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning samt motparters yrkanden

Vellinge kommun lämnade sommaren 2018 in en ansökan till mark- och miljödomstolen som vid senare tillfälle även har kompletterats/justerats. Ansökan går ut på att få uppföra ett översvämningsskydd mot tillfälliga högvatten för att skydda den befintliga detaljplanelagda bebyggelsen samt infrastruktur och samhällsviktiga funktioner i Höllviken och på Näset. Skyddet ska ha en total längd på 21 km med en krönnivå på 3,0 meter över det fiktiva nollplanet enligt RH2000. Den faktiska höjden på skyddet kommer därför att variera beroende på befintlig mark där skyddet placeras men längs 80 % av sträckan kommer visningshöjden vara 1,5 meter eller lägre.

Kommunens yrkanden framställdes på den inledande dagen huvudsakligen enligt följande:

Samtliga bilagor hittar du under Relaterade dokument, längst ner på denna sida.

Övrigas yrkanden:

Länsstyrelsen yrkar att ansökans ska tillstyrkas med reservation enligt nedan:

Ljunghusens GK:

Falsterbo GK:

Fastigheter inom delområde Skanör-Falsterbo 2–7:

Ljunghusen 16:54:

E:on:

Översiktlig syn

Kommunen anordnade busstransport för en översiktlig syn i Höllviken och på Näset för att alla skulle ha samma syn på hur ett skydd på olika platser ska vara placerat och i vilken omfattning skydden kommer att ha på respektive plats, ungefär 10 stopp genomfördes.

Övergripande redovisning av teknisk beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning

Kommunen går igenom genomförda utredningar och sammanfattning av de resultat som dessa har kommit fram till. Även nollalternativ och alternativutredning gås igenom.

Dag 4: Höllviken-Kämpinge

Dag 4 var det fokus på orterna Höllviken och Kämpinge. Kommunen gick i detalj igenom ansökt sträckning. En diskussion fördes gällande den tänkta etableringsyta som är sökt vid vattensportklubben mellan södra Mariavägen och Fiskarevägen. Både tänkbara alternativa placeringar av etableringsytan med för- och nackdelar. Kommunen vidhåller att ansökt plats är en lämplig plats avseende de naturvärden som finns på platsen och för att få minska störning i byggskedet. Länsstyrelsen yrkar på avslag för etableringsytan.

Dag 5–6: Skanör-Falsterbo

Dag 5 och 6 var det fokus på Skanör-Falsterbo. Kommunen gick i detalj igenom ansökt sträckning. Befintliga motstående yrkanden gås igenom och preciseras. Kommunen bestrider samtliga avslagsyrkande och redogör för hur olika alternativs konsekvenser. Kommunen yrkar på verkställighetsförordnande för delområdena Skanör-Falsterbo 27–34 vilket innebär att kommunen kan börja att anlägga skyddet i denna sträckning även om en tillstyrkt dom skulle överklagas.

Dag 7: Ljunghusen

Dag 7 var det fokus på Ljunghusen, både norra och södra. Kommunen gick i detalj igenom ansökt sträckning. Befintliga motstående yrkanden gås igenom och preciseras. Kommunen bestrider samtliga avslagsyrkande och redogör för hur olika alternativs konsekvenser.

Dag 8: E:on

Dag 8 var avsatt för övriga motstående intressen som ej behandlats under tidigare förhandling. E:on har ännu inte kommit till tals utan fick möjlighet till det nu. Under hand förhandlingarna har pågått så har kommunen och E:on gemensamt kommit överens om villkor som möjliggör att E:on är med i detaljprojekteringen för att bevaka sina ledningar rätt vilket innebär att kommunen ej kommer kunna placera någon del av skyddet ovanpå ledningarna utan E:ons godkännande. Detta medförde att E:on ändrade sitt yrkande om avslag till att tillstyrka kommunens ansökan.

Dag 9–10: Ersättningsfrågor

Kommunen har beställt värderingar för samtliga fastigheter som belastas av ett kommande skydd. Hans Nilsson, oberoende värderingsman från Sydsvensk Markvärdering AB, presenterar sitt uppdrag och hur värderingarna gått till. Bortsett från alternativyrkandet i Skanör-Falsterbo 2–7 så har samtliga belastade fastighetsägare erhållit sin värdering med tillhörande förslag på servitutsavtal. Kommunen har fått in 30 stycken påskrivna avtal vilket motsvarar ungefär hälften av de avtal som har skickats ut. Gällande Skanör-Falsterbo 2–7 så presenterades de värderingarna är första gången under dagen och motparterna längs sträckan kommer att få tid på sig att ta ställning till dessa.

Ljunghusen 16:54 har anlitat en egen värderingsman som har kommit fram till ett högre belopp än det begärda. Kommunen bestrider det högre beloppet.

Dag 11–12: Syn

Under två dagar genomfördes syn på plats där busstransport tog intresserade till 24 platser runt om på Näset.

Dag 13: Avslutning

Kommunen redogör för olika utestående frågor som dykt upp under processen där förslaget vall kontra mur längs sträckan norr om väg 100 i Höllviken diskuterades. Kommunen menar att det i ansökan framgår att kommunen längs denna sträcka har större flexibilitet än andra platser då det är många intressen som ska samsas på en smal yta: gång- och cykelväg, ridväg, E:ons ledningar, övriga ledningar, tillgången till vattnet och naturen. Då E:on under processen varit tydliga med att mer massor är uteslutet ovanpå deras ledningar så är mur enda alternativet längs sträckan. Muralternativet motsätter sig Länsstyrelsen. Kommunen väljer att frånfalla sträckan längs väg 100 i sin ansökan vilket innebär att kommunen inte kan ges tillstånd att uppföra ett skydd för denna del i denna ansökan. Mer om det i nästa avsnitt.

Förhandlingen avslutades med att samtliga parter fick hålla slutplädering och de som önskade ersättning för rättegångskostnader framförde detta.

Mark- och miljödomstolen avslutade förhandlingarna och kungjorde att domslut förkunnas under mars månad 2020.

Varför blir det inget skydd i norra Höllviken?

I sin ansökan till Mark- och miljödomstolen hade kommunen med ett förslag på uppförande av skydd längs väg 100 norr om Höllviken bestående av jordvall med stödmur. Strax innan huvudförhandlingen ägde rum lämnade energibolaget E:on in ett yttrande om att deras ledningar i det aktuella området inte kan övertäckas med en jordvall eftersom ledningarna då riskerar att bli för varma och därmed få en betydligt kortare livslängd. Detta var uppgifter som kommunen inte fått ta del av tidigare under projektets gång.

Eftersom en konstruktion med jordvall följaktligen inte är möjlig återstår alternativet att uppföra en mur längs vattenkanten på den aktuella sträckan, något som dock Länsstyrelsen avvisar. I ansökan så framgår det att en flexibilitet ska finnas längs denna sträckan för att kunna kombinera vall och mur för att bevaka de olika intressena på platsen men då det nu hade inneburit enbart mur längs sträckan vill kommunen att kommuninvånarna ska vara tydligt införstådda med det och ha möjlighet att komma med synpunkter på det innan beslut fattas om det.

Med anledning av detta väljer kommunen att plocka bort skyddet i norra Höllviken från sin ansökan och ta ett omtag i planeringen kring den aktuella sträckan för att kunna göra en separat ansökan längre fram. Etappen för norra Höllviken var i vilket fall som helst planerad att läggas sent i byggfasen och kommunens förhoppning är därför att det inte kommer innebära några egentliga förseningar.

Norra Höllviken har idag en naturlig höjdrygg som gör att kuststräckan är bättre skyddad mot tillfälliga högvatten än övriga delar av Näset.

Publicerad:
20 december, 2019