Södra Håslöv 2:12 och 19:12 med flera, vid Fuglievägen

Planens syfte och innehåll

På fastigheterna Södra Håslöv 2:12, 19:12 och 24:1 föreslås möjlighet att uppföra tio enbostadshus.

De föreslagna byggnaderna ska uppföras som friliggande enbostadshus. Den sydligaste delen av planområdet föreslås få en reglering som park, vilken tillför kvaliteter i byn samtidigt som dolda fornminnen kan bevaras.

Södra Håslöv.jpg

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Filip Evander
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se