Hoppa till innehåll

Ändring av detaljplan. Falsterbo 5:217 och 5:249 m.fl. västra delen av Kullsbackarna

Ändringen av detaljplan på granskning 25 januari - 1 mars

Granskningshandlingar finns på kommunhuset i Vellinge och biblioteket i Skanör under tiden 25 januari till 1 mars.

Synpunkter med namn och adress ska senast 1 mars 2019 ha inkommit
till Tillväxtavdelningen, Vellinge kommun, 235 81 Vellinge eller via
e-post till plan@vellinge.se.

Den som inte framför synpunkter senast udner granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

Planens syfte och innehåll

Syftet med planen är att möjliggöra en gång– och cykelväg längs norra sidan av Clemensagervägen samt här ändra till kommunalt huvudmannaskap. Planen innebär också justeringar av detaljplanen till befintliga förhållanden avseende bl.a. hörnavskärningar vid gatorna Gallehejdevägen, Pilegårdsvägen, Brisvägen och Kullsbackavägen.

Clemensagervägen gc.jpg

Kontaktpersoner

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Johan Helgeson
Samhällsbyggnadschef Anna Möller
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se