Ändring av detaljplan för Falsterbo 5:217 och 5:249 med flera, västra delen av Kullsbackarna

Planens syfte och innehåll

Syftet med planen är att möjliggöra en gång– och cykelväg längs norra sidan av Clemensagervägen samt här ändra till kommunalt huvudmannaskap. Planen innebär också justeringar av detaljplanen till befintliga förhållanden avseende bl.a. hörnavskärningar vid gatorna Gallehejdevägen, Pilegårdsvägen, Brisvägen och Kullsbackavägen.

Clemensagervägen gc.jpg

Kontaktpersoner

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Johan Helgeson
Samhällsbyggnadschef Anna Möller
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se