Ändring av detaljplan för Ljunghusen 16:60 med flera

Planens syfte och innehåll

Ändring av detaljplan som förtydligar kommunens intentioner om att stationshuset fortsatt ska inrymma publika verksamheter. Vidare vill kommunen stärka och förtydliga skyddet av byggnadens kulturmiljövärden.

Ändring av detaljplan för Ljunghusen 16:60 m fl har vunnit laga kraft
den 5 juli 2019.

Ljunghusens stationshus.JPG

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Översiktsplanarkitekt Lisa Dieckhoff
Planarkitekt Isabella Persson
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se