Hoppa till innehåll

Lilla hammar 1:22 med flera, inklusive toppenområdet

Bakgrund

I samarbete med Skånetrafiken och Trafikverket pågår det, sedan ÖP 2010 antogs, ett arbete med att utreda och genomföra förändringar som kan förbättra för kommunens kollektivtrafik. Stråket mellan Falsterbonäset och Malmö har tidigare utretts i en åtgärdsvalstudie. I maj 2019 godkände kommunstyrelsen ett avtal att tillsammans med Skånetrafiken genomföra stora satsningar på högkvalitativ kollektivtrafik till Falsterbonäset.

Syftet med projektet är att öka kapaciteten och göra kollektivtrafiken mer attraktiv med en effektivare och bekvämare linje 100. I projektet kommer linjedragningen att ändras och nya stationer skapas vid bland annat vid väg 100 i höjd med Toppengallerian.

Planområdesgräns på karta. Planområdesgränsen är ungefärlig

Kommunens målbild

Kommunens målbild är att förbättra hela resan, från dörr till dörr, samt att stationsområdena integreras väl i tätorterna. För stationslägenas del innebär detta att de nya busstationerna ska vara attraktiva platser som tar till vara på den lokala karaktären. Stationerna och dess omgivningar måste också skapa förutsättningar för att resenärerna enkelt kan byta mellan olika färdmedel. Utvecklingen av en ny station i anslutning till Toppenområdet är en del av ett första steg mot kommunens långsiktiga arbete för kapacitetsstark kollektivtrafik.

Planprogram

Vellinge kommun arbetar med de nya stationslägena utifrån idén ”tänk spår, kör buss”. På detta sättet ska stationslägena tillåtas vara strukturbildande. Därför har kommunen som ambition att ta ett helhetsgrepp kring toppenområdet genom att delvis ändra befintliga detaljplaner, samt genom att reglera mark som inte är detaljplanelagd idag. Syftet med detta helhetsgrepp är att ta tillvara på kollektivtrafikens strukturbildande effekt, underlätta rörelser i vardagen mellan målpunkter, förbättra trafiksituationen för parkering och oskyddade trafikanter samt skapa en tydlig och vacker entré till Höllviken.

För att kunna göra detta har Vellinge kommun valt att starta en detaljplaneprocess.

Som ett första steg i detaljplaneprocessen kan kommunen välja att ta fram ett planprogram. I planprogrammet anges mål, utgångspunkter, strategier och en övergripande struktur för kommande detaljplanearbete. Detta ligger sedan till grund för den mer detaljerade regleringen för bebyggelse, vägar och grönytor som görs när kommunen arbetar i de senare delarna av detaljplaneprocessen.

Trafikverkets roll

Parallellt med kommunens arbete med att ta fram ett planprogram arbetar Trafikverket med att ta fram en vägplan för väg 100. Här kommer Vellinge kommun och Trafikverket att ha dessa två processer löpande samtidigt i syfte att hitta lösningar som fungerar för såväl toppenområdet och Höllviken som tätort, samt med de områden som Trafikverket bevakar som berör väg 100.

Vad händer just nu?

Kommunen för dialog med Trafikverket om stationsläget som helhet. Parallellt och som en del av detta arbetar kommunen med att ta fram en övergripande struktur för området. Tanken är att detta sen ska samrådas med allmänheten och de som berörs. Om du har några frågor eller värdefull kunskap som du tror kan vara viktig för hur området planeras, ta gärna kontakt med kontaktpersonen nedan.

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Johan Mattisson
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se