Hoppa till innehåll

Ändring av detaljplan för Ljunghusen 16:4, 16:22 med flera

Bakgrund

Detaljplanen är belägen i direkt anslutning till strandområdena i norra Ljunghusen, ett område som i framtiden kommer att vara beläget i område med risk för översvämningar främst vid högvatten efter stormpassage.

Som en följd av klimatförändringarna antogs Handlingsplan för skydd mot höga havsnivåer av Kommunfullmäktige år 2013. I arbetet med ansökningshandlingarna till Mark- och miljödomstolen för tillstånd att uppföra de inledande etapperna av skyddet har även gjorts en analys av vilka detaljplaner som berörs av skyddets lokalisering och om skyddet är förenligt med detaljplanerna.

I bedömningen av huruvida skyddet är förenligt med begärda detaljplaner utmed dess hela sträckning har projektgruppen landat i att detaljplan för Ljunghusen 16:4 och 16:22 m fl bör ändras så att den genom tillägg medger anläggandet av skyddet. Bedömningen grundar sig i typen av skydd på den aktuella sträckan och detaljplanens bestämmelser.

Syfte

Syftet med ändringen av detaljplan är att möjliggöra byggnation av skydd mot höga havsnivåer i form av vallar och murar på kvartersmark som idag utgörs av tomtmark. Endast delar av detaljplanen kommer omfattas av ändringen.

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Johan Mattisson
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se