Del av Hököpinge 68:5 med flera, skola i Hököpinge

Planens syfte och innehåll

Planens syfte är att bebygga området med skola och tillhörande idrottshall, utemiljöer, parkering, angöring, kompletterande byggnader och tekniska funktioner. Vidare är syftet att bygga en plats för sport-, kultur- eller fritidsaktiviteter i de östra delarna av planområdet, som dels kan fungera som en yta för skolans verksamheter, men även fungera som en yta för spontanidrott även utanför skolans öppettider. Detsamma gäller tillkommande idrottshall, som ska fungera för föreningsliv att nyttjas även kvällstid. Bebyggelsen ska knyta an till den lokala något mer storskaliga byggnadskulturen genom omsorgsfull utformning samt erbjuda moderna skolmiljöer såväl inomhus som utomhus. Då skolans huvudsakliga målgrupp är barn och ungdomar är det viktigt att barn och ungdomar kan känna sig trygga, och är säkra, på sin väg till och från skolan på egen hand. Därför är syftet med planen även att skapa goda förutsättningar för trygga och säkra trafiklösningar inom och i direkt anslutning till skolområdet.

Detaljplanen var på granskning under tiden 27 juni till 9 augusti 2019.

Den som inte framfört synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

SAMRÅD-Hököpinge-skola-Mossahusvägen.png

Illustrationen ovan visar hur platsen skulle kunna bebyggas med stöd i detaljplanen som nu är på granskning.

SAMRÅD-Hököpinge-skola-Vellingevägen.png

Illustrationen ovan visar ett annat tänkbart sätt som platsen skulle kunna bebyggas på med stöd i den detaljplan som nu är på granskning.

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Johan Helgeson
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se