Hoppa till innehåll

Invånarna i Vellinge kommun känner sig fortsatt trygga

Flera positiva resultat återfinns i polisens trygghetsmätning för Vellinge kommun. Glädjande för hela kommunen är att Vellingeborna känner sig fortsatt trygga i kommunen och att vi även detta år ser en förbättring inom olika indikatorer.

I Vellinge har det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet haft hög prioritet under lång tid och vi arbetar målmedvetet och systematiskt för att kommunen ska vara en fortsatt trygg plats att bo, leva och verka i. Arbetet är brett och omfattar hela samhället”, säger Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande.

Polisens trygghetsmätning skickades ut till 1200 slumpmässigt utvalda kommuninvånare, och har i år besvarats av cirka 59 procent. Resultatet från trygghetsmätningen utgör, tillsammans med annan information som exempelvis brottsstatistik, ett underlag för framtagande och uppföljning av den gemensamma lokala lägesbilden mellan kommun och polis.

Sammantaget för hela Vellinge kommun redovisar trygghetsmätningen 2023 en förbättring av index (1,38) än fjolårets mätning (1,46). Vellinge kommun är en fortsatt trygg och säker plats att bo, leva och verka i. I resultatet syns en förbättring i sex av indikatorerna och ingen försämring i indikatorer över nivå 2. Trygghetsmätningen visar ett oförändrat index (3) jämfört med fjolårets mätning kring utomhusstörning kopplat till buskörning med mopeder och mc för hela Vellinge, vilket är ett fortsatt förbättringsområde att arbeta med framöver.

Viktiga indikatorer att följa upp

Inom de olika delområdena i kommunen är det utomhusstörningar kopplat till bilar som kör för fort, trafikregler som inte efterföljs och buskörning med moped och mc ett återkommande problem.

Vellinge kommun arbetar för att skapa hållbara attraktiva, levande, rena och säkra miljöer inklusive trafiksäkerhet för att värna om tryggheten i kommunen. Platser som gett indikationer på att vara stökiga, nerklottrade, mörka och otrygga behöver tas omhand. Det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet innebär nära samverkan med kommunala verksamheter, polis, företag, föreningar och allmänheten. Tillsammans arbetar vi för ett tryggt och snyggt Vellinge.

Resultatet av polisens trygghetsmätning är mycket glädjande och riktigt bra i hela kommunen. Den upplevda tryggheten går i linje med den faktiska som mäts i statistik såsom antalet anmälda brott under året. Överlag är det låga problemindex men vi behöver fortsätta arbeta med trafiksäkerheten och buskörningen då dessa lyfts som förbättringsområden. Det är tydligt att samverkan mellan olika aktörer; kommunens verksamheter, polis, företagare, föreningar och invånare spelar roll och gör skillnad. Jag är stolt och tacksam över det engagemang som finns kring det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet, säger Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande.

Vellinge kommun värdesätter synpunkter kring trygghet från medborgare och näringsidkare. Utöver medborgardialoger går det på ett enkelt och smidigt sätt att lämna synpunkter, tankar och förslag kring ökad trygghet genom e-tjänsten, Trygghetstips nedan. Det går även att kontakta Vellinge direkt vid felanmälan av exempelvis skadegörelse så som klotter.

Trygghetstips - anmälan (e-tjänst)

Vellinge kommun är en del av lokalpolisområde Trelleborg (Trelleborg, Svedala och Vellinge) som sammantaget visar ett förbättrat resultat (1,46) jämfört med fjolårets mätning (1,54).

Att lokalpolisområdets resultat nu förbättras för tredje året i rad är mycket glädjande. Det ger oss ett kvitto på hur våra medborgare uppfattar sin trygghet och hur man ser på polisens och kommunernas arbete för att minska brottsligheten och öka tryggheten. Den goda samverkan vi har med våra kommuner utgör en stabil grund för det brottsförebyggande arbetet som vi nu ska fortsätta att utveckla framöver, säger lokalpolisområdeschef Frida Lovén.

Vid frågor om undersökningen: kontakta Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd, på telefon 010-56 20 200.

Läs mer om polisens trygghetsmätning på länken nedan.

Resultat trygghetsundersökning 2023 - polisen.se

Publicerad:
13 november, 2023