Så här tycker kommuninvånarna om gator, parker, trafik, VA och avfall i Vellinge kommun

Vellinge kommun har under året deltagit i medborgarundersökningen Kritik på Teknik. Undersökningen har utmynnat i två rapporter, en om gata, park och trafik och en om avfall, vatten och avlopp. Rapporterna kan du ladda ner här.

Undersökningen, som görs vart tredje år, skickades ut till 500 slumpmässigt utvalda kommuninvånare i åldern 18–74 år. Av dessa har 49,2 procent – 246 personer – besvarat enkäten avseende gata, park och trafik som bestod av totalt 39 standardfrågor. 55,8 % - 279 personer, har besvarat enkäten avseende avfall samt vatten och avlopp, denna enkät bestod av 44 standardfrågor.

Resultaten från undersökningen används dels till att se vilken uppfattning kommuninvånarna har om den kommunala tekniken, och dels som ett stöd i prioritering av resurser. Resultatet finns presenterat i två rapporter.

Ladda ner rapporterna

Rapport 2016 gata, park och trafik (PDF-dokument, 6,1 MB)

Rapport 2016 avfall, vatten och avlopp (PDF-dokument, 5,7 MB)