Mycket på gång i Skanör

Under 2016 har Vellinge kommun utfört flera satsningar i Skanör, och ännu fler är på gång. Arbetet är en del i genomförandet av det stadsmiljöprogram för Skanör som har antagits av kommunfullmäktige.

Syftet med stadsmiljöprogrammet är att bidra till en positiv utveckling av orten genom fysiska åtgärder på flera platser som är viktiga för såväl besökare som boende.

Under hösten har arbeten genomförts i Skanörs västra centrum. Ett mål är att försköna Skanörs centrum och göra det till en ännu bättre mötesplats. En ny torgyta har anlagts, med möjlighet till utökad torghandel som kan bidra till ett mer levande centrum. I samband med detta har även intilliggande parkeringsyta byggts om. Parkeringen har försetts med häckar och träd för att få en mer ombonad och grön karaktär, nya cykelparkeringar och belysning ingår också i projektet. Arbetena i området pågår fortfarande och beräknas kunna avslutas i februari 2017.

För att öka kontakten mellan Skanörs centrum och Skanörs hamn kommer ombyggnad av Axelssons torg att genomföras under första halvan av 2017. Platsen kommer att kompletteras med spännande lekmöjligheter, nya gångstråk, planteringar och sittplatser och fungera som en fantastisk länk mellan Skanörs centrum och hamnen.

I hamnen har det varit full aktivitet under våren för att försköna och förbättra hamnen. Förutom att Badhytten, en helt ny byggnad, har uppförts, så har det bland annat anlagts nya gång- och cykelstråk. Det har byggts en dansbana, som även kan användas till andra aktiviteter, och piren har fått en ny sittplats där man kan njuta av båtarna och folklivet.

Hamnen lockar turister och kommuninvånare året runt men det behövs en rejäl ansiktslyftning och arbetena kommer att fortsätta i hamnområdet under 2017. Då hoppas vi kunna bygga en ny härlig hamnpromenad vid Stens brygga.

I december antog kommunfullmäktige en ny detaljplan som ger ytterligare möjligheter för utveckling av Skanörs hamn. Detaljplanen möjliggör en småskalig utökning av byggrätter inom hamnområdet samtidigt som hamnens unika karaktär bibehålls. I detaljplanen ingår ett kallbadhus, en hall för båtservice, nya handelsbodarsamt möjligheter för befintliga verksamheter att bygga ut.