Flyktingmottagande i Vellinge kommun - lagar och beslut

De stora flyktingströmmarna i Europa har påverkat Sverige och även Vellinge kommun. Under de senaste månaderna har antalet ensamkommande barn som anvisats till kommunen ökat kraftigt. Då det finns många frågor kring vilka lagar och regler som styr flyktingmottagandet i Vellinge kommun har vi här försökt sammanfatta den nationella lagstiftningen samt vilka beslut som fattats i Vellinge kommun avseende boendelösningar.

Ensamkommande barn anvisas av Migrationsverket och den 1 januari 2014 ändrades lagen (1994:137) om mottagande av asylsö­kande (LMA). Detta innebär att Migrationsverket fått utvidgade möjlighe­ter att anvisa asylsökande ensamkommande barn till samtliga kommuner oavsett om kommunen har en överenskommelse eller inte. Av förarbetena (prop. 2012/13:162) till bestämmelsen framgår att, utifrån bar­nets bästa, anvisning ska ske i omedelbar anslutning till barnets asylansökan.

Vellinge kommun ska inom en period av 48 timmar ta emot barnet och ordna boende, HVB-hem eller familjehem. Utöver boende ska kommunen ordna god man och skolgång inom en månad. Enligt fördelningstal från Migrationsverket ska Vellinge kommun ta emot 150 barn under 2016. För att klara ett bra mottagande och för att få bättre kostnadskontroll har beslut om att uppföra boende på olika platser i kommunen fattats. (kf beslut den 18 november) (PDF-dokument, 8,6 MB) Mer detaljerad information kommer gå ut till kringboende.

Ett lagförslag, Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända ID-nummer: Prop. 2015/16:54, förväntas träda i kraft den 1 mars 2016. Lagen innebär att alla kommuner ska ta emot nyanlända efter anvisning från Migrationsverket. Individer som anvisas enligt denna lag har fått sin asylansökan prövad och fått uppehållstillstånd. Vellinge kommun ska enligt fördelningstal från Migrationsverket ta emot 159 personer 2016. Kommunen ansvarar för att ordna boende, skolgång till barn samt SFI och samhällsorientering.

För att lösa boende för denna grupp har avtal tecknats med Foteviken och modullägenheter har beställts. Modullägenheterna levereras i slutet av 2016 och kommer att placeras på kommunal mark i Vellinge, Höllviken och Skanör enligt beslut i kommunstyrelsen. (beslut i ks den 15 december). (PDF-dokument, 12,6 MB) Mer detaljerad information kommer gå ut till kringboende.

Migrationsverket ersätter kommunen för kostnader i samband med flyktingmottagandet enligt fastställda schabloner. Kommuner som tagit emot skyddsbehövande eller vissa andra grupper för bosättning har rätt till ersättning enligt förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

Mottagandet i Vellinge kommun bygger på de principer som finns i Vellingemodellen - policy företablering och arbetsmarknad. (PDF-dokument, 178 kB)

I kommunen pågår nu ett intensivt planerings- och förberedelsearbete för att klara ett bra mottagande. En kommunal handlingsplan håller på att arbetas fram utifrån en hållbar planering och ett bra integrationsarbete. Handlingsplanen ska innehålla konkreta åtgärder så att de människor som kommer hit ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden och integreras i samhället. Områden såsom boendelösningar, skolgång samt samarbete med andra myndigheter, näringsliv och ideella organisationer ska beskrivas i handlingsplanen.

Från regeringens webbplats - frågor och svar om lagar och förordningar som träder i kraft 1 mars 2016