Budget 2017 antogs i kommunfullmäktige 22 november

Kommunfullmäktige beslutade om budget för 2017 vid tisdagens extrainsatta sammanträde. Beslutet innebär en oförändrad skattesats på 18,50 kr för Vellingeborna.

Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande, kommenterar möjligheterna och utmaningarna inför 2017. Här kan du läsa kommentarerna i korthet:

Det finns stora utmaningar för kommunen i och med nedskruvade nationella skatteprognoser, fler invånare som ger fler barn i skolan och en ökad andel äldre.

Kommunens organisation och arbetssätt har nagelfarits med bland annat skapande av ny mer effektiv fastighetsorganisation som bland annat drar ner driftskostnaderna med 10 miljoner.

Digital agenda implementeras för ökad digitalisering som ska utveckla och förbättra verksamheterna samtidigt som medborgarnyttan ökar.

Den nya bosättningslagen för nyanlända som trädde i kraft mars 2016 medför stora utmaningar för Vellinge när det gäller bostäder. Handlingsplanen för en god integration som antogs av kommunfullmäktige 2016 innehåller tydliga mål och åtgärder.

Bostadsbebyggelsen i kommunen ska ske strategiskt och långsiktigt, så att kommunen växer på rätt sätt och i lagom takt – enligt det antagna bostadsförsörjningsprogrammet.

Arbetet med trygghetsfrågor och brottsförebyggande åtgärder kommer fortsätta under 2017.

Flera viktiga infrastruktur- och verksamhetssatsningar kommer göras. Förbättrad dagvattenhantering, utbyggnad av gång- och cykelvägnätet, mer välkomnande och vackrare entré till Höllviken genom att förändra stora rondellen, ny förskola i Västra Ingelstad, om- och tillbyggnad av Herrestorpskolan, färdigställande av Omtankens hus och utbyggnad av pendelparkering vid järnvägsstationen i Västra Ingelstad och Östa Grevie är exempel som kommer ske under året.

Centrumutvecklingsarbetet kommer fortsätta i kommunens olika delar.

Här kan du ladda ner Budget 2017 i sin helhet, med den fullständiga inledningen på sida 3 (PDF-dokument, 2,0 MB)