Hoppa till innehåll

Kvalitet och uppföljning

I Vellinge kommun arbetar vi löpande med kvalitet och uppföljning av verksamheten.

Styrningen av Vellinge kommuns verksamhet sker via flera olika komponenter där de politiskt antagna övergripande och verksamhetsspecifika måldokumenten utgör grunden för styrningen.

Styrkort

Balanserad styrning är en systematisk metod för att ta fram, mäta och följa upp mål. I balanserad styrning väljs de områden ut som bedöms som mest viktiga och väsentliga för styrning och uppföljning. De sorteras in under perspektiv och framgångsfaktorer. Mått och mål sätts och sammanfattas i ett så kallat styrkort.

Genom balanserad styrning ser vi till helheten - att det finns en balans mellan ekonomi och verksamhet.

Det är därför viktigt att fånga de mått och mål som är mest relevanta för styrning och uppföljning av verksamheten och att det finns en koppling mellan dessa och de politiska styrdokumenten.

Du kan läsa mer om vår styrmodell på sidan Verksamhetsplan.

Uppföljning

Arbetet följs upp löpande under året och rapportering av arbetsläget görs vid tertial-/delårsuppföljningarna samt slutredovisas i samband med årsredovisningen.

SCB:s medborgarundersökningar

Statistiska Centralbyråns (SCB) genomför på uppdrag av Vellinge kommun medborgarundersökning bland kommunens invånare. I undersökningen ingår Nöjd-Region-Index, Nöjd-Medborgar-Index och Nöjd-Inflytande-index och resultatet redovisas i tre delanalyser.

Publicerad:
5 juli, 2018