Tillstånd för gräv- och schaktarbete

För att minimera skador i kommunal gatumark ska kabel- och ledningsarbeten i första hand utföras samtidigt med kommunens egna gatu-, vatten- och avloppsarbeten. I andra fall ska grävtillstånd beviljas av Vellinge kommun eller av Trafikverket för de vägar de ansvarar för.

Externa ledningsägare

Annan ägare än kommunen till ledningar kan vara Vellinge stadsnät, TeliaSonera, Eon, och olika kabeltevebolag. De ska på eget initiativ hålla sig underrättad om kommunens planerade vatten- och avloppsarbeten samt gatuarbeten. Arbete ska alltid ske i kommunikation med andra ledningsägare inom området för att minimera uppgrävningar i gator.

Ovanstående kan även behandlas vid planeringsmöten där olika ledningsägare, väghållare och kommunala förvaltningar redogör för planerade lednings-, gatu- och vägarbeten.

Om du vill ansöka om grävtillstånd kan du läsa mer om vad som gäller i dokumentet "Grävbestämmelser för Vellinge kommun inom allmän platsmark" som du hittar nedan.

Publicerad:
28 september, 2018