Enskilt avlopp

Här finns information om enskilt avlopp med eget omhändertagande av spillvatten från hushållet.

Är ditt avlopp godkänt?

Utanför kommunens verksamhetsområde för avlopp ska avloppsvatten renas i enskilda avloppsanläggningar. Förutom slamavskiljning behövs även en längre gående rening, till exempel infiltrationsanläggning m.m.

Att släppa endast slamavskilt avloppsvatten i ett vattendrag eller markledning är uttryckligen förbjudet enligt miljöbalken medan sandfilterbrunnar, stenkistor och liknande har otillräcklig reningskapacitet som inte klarar dagens krav på rening.

Tillstånd/anmälan

Nyinrättande av ett avlopp med eller utan WC kräver normalt tillstånd, men även anslutning av WC till befintligt avlopp ska tillståndsprövas.

När det gäller ombyggnad av avlopp och åtgärderna är mer omfattande, till exempel utbyte av sandfilterbrunn till minireningsverk eller markbädd, krävs tillstånd.

Om inte ändringen leder till att avloppsvattnets mängd eller sammansättning väsentligt förändras krävs endast en anmälan.

Reningsmetoder

Det finns idag en rad olika metoder att rena det slamavskilda vattnet och det är alltid den sökande som föreslår en lösning som sedan prövas. Naturvårdsverket har gett ut ett allmänt råd - NFS 2006:7 – där man anger att det är avloppets reningsförmåga och inte reningstekniken som avgör om en reningsmetod kan godkännas.

Varför rena avloppsvatten?

Många vattendrag och vattensamlingar är idag hårt belastade på grund av bland annat höga halter näringsämnen. Att ha en undermålig rening på sitt avloppsvatten kan även påverka dricksvattenkvaliten på din egen eller grannens enskilda vattentäkt om sådan finns.

I Skåne kommer ca 50 % av den totala fosforbelastningen från den omfattande jordbruksnäringen medan ca 25% kommer från bristfälliga enskilda hushållsavlopp. Det är därför mycket angeläget att standarden på enskilda anläggningar snarast möjligt förbättras till en ur miljösynpunkt acceptabel nivå.

Om avloppet inte är godkänt

I förekommande fall av brister i avloppsanläggningarna ges fastighetsägaren eller nyttjanderättsinnehavaren till berörd fastighet anvisningar och en tidsplan för att vidta de åtgärder som krävs för att avloppsanläggningen ska nå en ur miljösynpunkt acceptabel nivå.

Material- och arbetskostnaden för att bygga om ett bristfälligt avlopp varierar mycket. Att bygga ett helt nytt avlopp kan kosta allt från 30 000 kr till över 100 000 kr beroende på förutsättningarna inom fastigheten och dess omgivningar. Kan någon del av den gamla anläggningen behållas blir kostnaderna naturligtvis betydligt lägre.