Köldmedier

Många av de köldmedier som används i värmepumpar, kylanläggningar och luftkonditioneringssystem är av det slag som tunnar ut ozonskiktet och bidrar till växthuseffekten. Därför är det viktigt att de inte läcker ut i luften.

Några olika köldmedier som omfattas av köldmediebestämmelserna:

 • CFC ("freoner") - Bryter ner ozon. Får inte användas förutom i befintliga stationära enhetsaggregat med maximalt 900 gram fyllnadsmängd.
 • HCFC ("mjuka freoner") - Bryter ner ozon. Det är förbjudet att fylla på HCFC.
 • HFC - Vissa typer är kraftiga växthusgaser.

Det finns även andra ämnen som används som köldmedia som inte bryter ner ozon eller är växthusgaser, till exempel ammoniak, koldioxid, vatten, luft och isobutan. Vissa av dessa ämnen kan kräva tillstånd för hantering av brandfarlig vara.

Lagstiftning som reglerar köldmedia

Verksamhetsutövare och privatpersoner som har köldmedieaggregat installerade är ansvariga för att köldmediebestämmelserna följs.

 • Förordning (SFS 2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen.
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 om vissa fluorerade växthusgaser.
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet.

Återkommande läckagekontroll

Verksamhetsutövaren är skyldig att låta utföra återkommande läckagekontroll av köldmedieutrustning med vissa intervall beroende på mängden köldmedia. Läckagekontrollen ska utföras av ett certifierat företag.

Kontrollintervall

Köldmediemängd/aggregat:

 • < 3 kg behöver inte kontrolleras
 • > 3-30 kg kontrolleras minst en gång per tolv månader
 • > 30-300 kg kontrolleras minst en gång per sex månader
 • > 300 kg kontrolleras minst en gång per tre månader

De verksamhetsutövare som har köldmedieutrustning (aggregat) som omfattas av läckagekontroll (3 kg köldmedium eller mer) ska journalföra relevant information. Av journalföringen ska bland annat framgå register över den mängd och typ av köldmedium som ingår i köldmedieutrustningen, de mängder som eventuellt tillförs och de mängder som återvinns i samband med service, underhåll och slutlig bortskaffande.

Även andra relevanta uppgifter ska journalföras, som till exempel vilket företag eller tekniker som genomfört service och underhåll samt datum för och resultatet av de kontroller som genomförts. Vidare ska det av journalföringen framgå antal köldmedieaggregat samt typ och mängd köldmedium som finns i aggregaten.

Krav på årlig rapportering

Om den totala köldmediemängden överstiger 10 kg ska du som verksamhetsutövare skicka resultatet av kontrollerna till miljöenheten senast 31 mars efterföljande år.

Aggregat som innehåller mindre än 3 kg köldmedium behöver inte längre kontrolleras återkommande och ska därför inte räknas med i den sammanlagda mängden. Detta innebär att antalet rapporteringspliktiga verksamheter har minskat.

Kylfirmor

Kontroll och ingrepp i köldmedieaggregat ska utföras av certifierad personal (kylfirmor) som upprättar en rapport över genomförd kontroll. Blanketter för anmälan och årlig kontroll tillhandahålls av den certifierade kylfirma man anlitar.

Krav på registrering och certifiering

Den 13 maj 2009 fattade regeringen beslut om en ny förordning om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen (F-gasförordningen). En av de större förändringarna var att kravet på ackreditering för kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning upphävdes. Istället ska ett företag som installerar eller utför service och underhåll vara registrerat (företagscertifiering). Dessutom ska all personal som utför läckagekontroll, återvinning (avtappning), installation, service och underhåll vara utbildad (personcertifiering).

I Sverige är det Installations Certifiering i Stockholm AB (INCERT) som certifierar personal och företag

Undvik miljösanktionsavgift

Vissa överträdelser av köldmediebestämmelserna är belagda med miljösanktionsavgift. Överträdelserna finns i förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter.
Bland annat följande gäller:

 • om du inte gjort installationskontroll (5 000 kr)
 • om du inte informerar miljöenheten innan nyinstallation (5 000 kr)
 • om du kommer in med installationskontrollen för sent, det vill säga efter 31 mars (1 000 kr)
 • om du inte upprättat och fört register över fluorerade växthusgaser (2 000 kr)
 • om du inte gjort kontroll inom föreskrivet intervall (5 000 kr) .

Vid övertag av fastighet eller verksamhet

Om man köper eller tar över en fastighet eller verksamhet med köldmedieaggregat är det viktigt att man kontrollerar följande:

 • Vem är ansvarig för anläggningen? Är det hyresvärden eller hyresgästen? Detta bör vara inskrivet i hyresavtalet.
 • Har det utförts någon årlig kontroll under året? Den som tar över fastigheten är skyldig att bevaka att kontroll utförts och i förekommande fall lämna kontrollrapport oavsett när under året övertaget sker.
 • Är aggregaten i ordning? Det vill säga finns drift och skötselanvisning, skylt och journalföring?
 • Om anläggningen innehåller mer än tio kilo, meddela miljö- och byggnadsavdelningen nytt ägarnamn, adress, telefon och organisationsnummer.