Hoppa till innehåll

Klagomål miljö och hälsa

Blir du störd av buller eller andra saker i din miljö kan du skicka in ett klagomål till kommunen.

Självservice

En störning kan till exempel vara utsläpp av kemikalier eller orenat avloppsvatten, förorenat dricksvatten, bristfällig hygien i livsmedelslokal, trafikbuller, industribuller, dålig inomhusmiljö (fukt, mögel, temperatur, radon, buller, ventilation) eller olägenhet orsakad av djurhållning eller
skadedjur.

Störningen ska vara en risk för hälsan eller en skada för miljön. Fastighetsägaren eller den som driver verksamheten blir tvungen att utreda och lösa problemet. Du kan lämna in ett klagomål anonymt.

Vänd dig i första hand till den som orsakar störningen och framför ditt klagomål. Kom ihåg att den störning eller olägenhet som du anmäler ska utgöra en olägenhet för människors hälsa eller miljö i miljöbalkens mening. Detta innebär att störningen inte kan vara tillfällig eller ringa. Den ska även vara pågående och inte ha upphört.

Din anmälan

Din anmälan utgör ett underlag för handläggningen av ärendet. Anmälan bör göras under självservice ovan för att underlätta registreringen och handläggandet av ärendet. Fyll i så utförligt som möjligt.

Anonyma klagomål

Du kan lämna in klagomålet anonymt, men då kan det bli svårare att utreda och vi kan inte återkoppla till dig vad som händer i ärendet.

Hur en anmälan hanteras

Myndighetsservicenämnden gör en bedömning av din anmälan. Vi underrättar verksamhetsutövaren/fastighetsägaren om din anmälan och ber denne yttra sig över uppgifterna. Därefter genomförs vanligtvis en inspektion. Om det bedöms att en olägenhet/störning eller olovlighet föreligger ställs krav på verksamhetsutövaren/fastighetsägaren att åtgärder ska vidtas.

Publicerad:
7 september, 2018
Senast uppdaterad:
3 januari, 2019