Hoppa till innehåll

Ovårdad byggnad eller tomt

Enligt plan- och bygglagen ska alla tomter och byggnader hållas i vårdat skick. Som fastighetsägare är du skyldig att se till att din tomt och dina byggnader är i ett vårdat skick.

Vad anses som ovårdad byggnad eller tomt?

Tomter ska vara städade så att det inte finns risk för olycksfall eller att det blir en olägenhet för omgivningen. Byggnader ska underhållas så att deras särart bevaras och anpassas till byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt, men också till omgivningens karaktär. Vad som kan betraktas som en olägenhet för omgivningen avgörs från fall till fall.

En byggnad som ser tråkig och sliten ut bedöms oftast inte vara ovårdad enligt plan- och bygglagen. Men finns det däremot risk för olycksfall med till exempel krossat glas, lösa takpannor, större upplag eller fordon på tomten som inte är kördugliga, har kommunen rätt att förelägga fastighetsägaren att vidta åtgärder.

För att förhindra olyckor har du som fastighetsägare ett ansvar att hålla efter häckar och annan växtlighet intill väg- och gångbana samt vid gatukorsningar och vid in- och utfart från din fastighet. Tomter med vildvuxna häckar mot annan tomt eller oklippt gräsmatta som ger ett ovårdat intryck anses inte vara ovårdat i plan- och bygglagens mening och är därför inget som kommunen kan tvinga någon att åtgärda.

Att anmäla ovårdad byggnad eller tomt

Vellinge kommun tar ställning till hur din anmälan ska handläggas och om fastighetsägaren ska uppmanas att åtgärda något.

Om du som anmälare vill vara anonym så måste du ringa till kommunen.
Tänk på att vi inte kommer att kunna fråga om kompletterande uppgifter och inte heller återkoppla till dig om vad som händer i ärendet. Detta innebär att du inte får reda på när beslut fattas och därför heller inte kan överklaga beslutet.

Vad händer med din anmälan?

Senast uppdaterad:
21 maj, 2019